Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne

Pismo nr PRSG/276/2021 Prorektora ds. Współpracy i Spraw Pracowniczych z dnia 10 maja 2021r. dot. zmiany wzorów formularzy zgłoszeniowych ZUS ZZA i ZUS ZUA [PDF]

załączniki do pisma – formularze zgłoszeniowe ZUS ZZA i ZUS ZUA [PDF]


Zgłoszenie umowy o dzieło [Pobierz]

Od 01.01.2021 jest obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku pracy z Uniwersytetem.

Zarządzenie nr 5 Rektora UW z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1.08.2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [PDF]

 

Nowe wzory umów obowiązują od dnia 16.01.2024r.

Zał. 1 – Umowa zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 2a – Oświadczenie pracownika UW [DOC]

Zał. 2b – Rachunek do umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 3 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski [DOC]

Zał. 4 – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski [DOC]

Zał. 5 – Umowa zlecenia zawieranej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 6 – Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenia zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 7 – Umowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 8 – Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 9 – Protokół odbioru dla umowy o dzieło, w ramach której Uniwersytet Warszawski nie nabywa autorskich praw majątkowych do Dzieła[DOC]

Zał. 10 – Rachunek do umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski [DOC]

Zał. 11 – Rachunek do umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski [DOC]

Zał. 12 – Umowa o dzieło zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 13 – Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [DOC]

Zał. 14Protokół przyjęcia dla umowy o dzieło, w ramach której Uniwersytet Warszawski nabywa autorskie prawa majątkowe do Dzieła [DOC]

Zał. 15Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 16Umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

Zał. 17 – Umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

Zał. 18 – Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

Zał. 19Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego [DOC]

Zał. 20 – Umowa przewozu osób zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 21Umowa o odpłatności za studia podyplomowe zawierana z Uczestnikiem prowadzącym działalność gospodarczą [DOC]

Zał. 22 – Umowa wydawnicza zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą [DOC]

 


Oświadczenie dla osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku [PDF]