Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Działania finansowane ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego


ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

Nazwa programu lub dotacji: Rozwój czasopism naukowych

Nazwa zadania: Rozwój czasopisma “Studia Polsko-Ukraińskie”

Dofinansowanie: 28 131,00 zł

Całkowita wartość: 28 131,00 zł

Opis zadania: Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i technicznego czasopisma „Studia Polsko-Ukraińskie”. Czasopismo jest humanistycznym pismem, ukierunkowanym na badania multidyscyplinarne i komparatystyczne w zakresie polsko-ukraińskich stosunków literackich (związki literackie od czasów najdawniejszych do współczesności) historycznych oraz filozoficznych.  Zakres zainteresowań jest obszerny: od badania korzeni chrześcijaństwa w Polsce i na Ukrainie po czasy współczesne, po wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne.  W centrum naszych zainteresowań pozostają niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe (w tym artykuły recenzyjne), które przechodzą proces recenzowana w oparciu o model double-blind peer review. „Studia Polsko-Ukraińskie” to rocznik wydawany od 2014 roku w Pracowni Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas ukazało się osiem numerów. Rocznik kontynuuje najlepsze tradycje “Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych”, wydawanych w latach 1989 – 2008 przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze oraz Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki. Każdy artykuł jest opatrzony takimi metadanymi jak: imię i nazwisko naukowca, afiliacja, numer ORCID, tytuł w języku oryginalnym oraz jego tłumaczenie na języka angielski, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim oraz bibliografia załącznikowa na końcu artykułu w transliteracji. Wersja on-line czasopisma pozwala na udostępnienie artykułów w otwartym dostępie. Czasopismo jednocześnie zobowiązuje się nieodpłatne przekazuje czasopismo do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.


DOSKONAŁA NAUKA

Cel szczegółowy projektu to organizacja i przeprowadzenie jubileuszowej konferencji naukowej z okazji 50-lecia ukonstytuowanie Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz i konferencja stanowią asumpt do wymiany refleksji naukowej na temat historycznych i formalnych źródeł warszawskiej i ogólnopolskiej szkoły lingwistyki stosowanej, jej rozwoju na przestrzeni lat oraz w najbliższej przyszłości.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane aktualne wyniki badań w takich zakresach tematycznych jak: język, komunikacja (specjalistyczna), kultura i literatura, glottodydaktyka i translatoryka, które posłużą jako punkt wyjścia do transferencji wiedzy i doświadczeń polskich lingwistów i językoznawców. Komitet organizacyjny zaprosił wielu znamienitych i opiniotwórczych naukowców ze wszystkich ośrodków lingwistycznych w Polsce. Ponadto w obradach będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani naukowcy, który prześlą propozycję swojego wystąpienia w formule otwartej.

Cel ogólny to integracja środowisk lingwistycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem integracji róznych szkól lingwistycznych, jakie na przestrzeni ostatnich 50 lat wykształciły się w naszym kraju, a które stanowią skarb lingwistyki stosowanej jako takiej.

Efekt szczegółowy to transferencja wiedzy w zakresie ww. subdyscyplin lingwistyki stosowanej. Efekt ogólny to nawiązanie i/lub zacieśnienie kontatków akademickich.