Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia I i II stopnia

Języki obce – klucze do zrozumienia innych

Jeżeli o językach obcych myślisz jako o możliwości poznania i zrozumienia innych osób oraz kultur, jesteśmy miejscem idealnym dla Ciebie.

Gwarancją sukcesu naszych absolwentów jest wyjątkowa, oparta na przyjaźni i wzajemnym szacunku współpraca pomiędzy studentami a wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich. To niezwykłe połączenie owocuje nagrodami i grantami uzyskiwanymi przez naszych studentów, a zdobyta wiedza i doświadczenie skutkuje powszechnym uznaniem u przyszłych pracodawców.

Dołącz do naszej drużyny. Z nami znajdziesz swój komplet kluczy do zrozumienia innych!

Czy wiesz, że:

  • Nasz Wydział mieści się w nowym budynku przy ul. Dobrej 55, który zdobył architektoniczną Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy 2021. Mamy 92 sale dydaktyczne, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, przestrzenie wypoczynkowe oraz salę multimedialną. Takie zaplecze badawczo-dydaktyczne jest w stanie sprostać wszelkim Twoim potrzebom.
  • Zajęliśmy 1. Miejsce w Polsce w rankingu kierunków studiów „Perspektywy 2022” w kategorii „filologie (bez anglistyki) i lingwistyka” oraz “kulturoznawstwo”.
  • Od roku akademickiego 2023-2024 przystąpimy do European Master of Intercultural Communication (EMICC). Konsorcjum zrzesza 10 uniwersytetów i umożliwi studentom studiów magisterskich odbycie studiów podyplomowych w języku angielskim na uczelni partnerskiej.
  • Należymy do takich prestiżowych międzynarodowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
  • Uruchamiamy programy studiów magisterskich z możliwością odbycia części studiów zagranicą i uzyskania drugiego dyplomu zagranicznych uczelni: we Włoszech na Uniwersytecie w Turynie oraz w Niemczech na Uniwersytecie Poczdamskim.

Wybierz swój kierunek

Pełna oferta studiów: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/units/32000000/

I i II stopień

Filologia białoruska z językiem angielskimFilologia rosyjskaKulturoznawstwo Europy Środkowo-WschodniejLingwistyka stosowanaUkrainistyka z językiem angielskimInternational Legal Communication (II stopnia)
Studia licencjackie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą
Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.
Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową podczas zajęć z literatury i wiedzy o kulturze i historii krajów studiowanych języków.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów z językoznawstwa, w tym m.in. leksykografii, terminologii, translatoryki, w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy licencjackiej.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie przekładoznawstwa i praktyki translatorskiej, co pozwala na nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim podjęcie nauki na studiach II stopnia lub pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach itp.
Cele i koncepcja kształcenia w ramach kierunku studiów 2. stopnia „International Legal Communication” wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w szczególności wymaganiom towarzyszącym rozwojowi nauk prawnych i lingwistyki. Jednym z niezwykle aktualnych, globalnych wyzwań jest konieczność zapewnienia odbiorcom prawa adekwatnej informacji prawnej. Zagadnieniami z tego zakresu zajmuje się międzynarodowa komunikacji prawnicza.

Międzynarodowa komunikacja prawnicza koncentruje się na międzynarodowych, ponadnarodowych i transnarodowych reżimach prawnych w powiązaniu z językowymi elementami obiektywnej rzeczywistości prawnej i prawniczej, takimi jak fakty, zdarzenia, zjawiska, procesy itp.; działania i zachowania fizyczne, psychiczne lub emocjonalne; wytwory ludzkie, zarówno fizyczne, jak i duchowe; stany ludzkie, myśli i uczucia, wyobrażenia, konstrukcje myślowe itp. oraz stwierdzenia językowe wyrażające te myśli, wyobrażenia lub konstrukcje myślowe, które odnoszą się do sformułowania, wyrażenia i zrekonstruowania informacji prawnych przenoszonych przez reżimy prawne i komunikowanych przez ich podmioty.

Rekrutacja

Tutoriale wideo

Krok po kroku

Zasady rekrutacji

Pytania i odpowiedzi – FAQ

Więcej o rekrutacji na UW