Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Faktury VAT za studia

Zasady wystawiania faktur VAT za studia

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 106b ust.3 Ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych) wystawiamy jedynie na żądanie tych osób.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 i 2 Ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wystawia się jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Żądanie wystawienia faktury można zgłosić wysyłając e-maila z wszystkimi danymi do faktury i ewentualnym adresem korespondencyjnym na adres e-mail sekretariatów studiów.

Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot, z którym Uniwersytet Warszawski zawarł umowę. W związku z powyższym, podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury w przypadku, gdy student sam zgłaszał się na studia i podpisał z UW umowę jest student.

Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

Faktura VAT na firmę / instytucję

Faktura powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura na firmę/instytucję może być wystawiona tylko w sytuacji gdy umowa dotycząca usługi edukacyjnej zawarta jest z firmą /instytucją.