Wybory 2020

16.11.2021

INFORMACJA

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu uzupełniającym członków Kolegium Elektorów UW w kadencji 2020-2024 w dniu 15 listopada 2021 r. wyłoniono z grona nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego następujące osoby:

 1. Ewa Kalinowska – 23
 2. Marta Kaźmierczak – 22
 3. Grzegorz Pawłowski – 25

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz


16.11.2021

INFORMACJA

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu uzupełniającym do Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 8 listopada 2021 r. wyłoniono z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi następujące osoby:

 1. Aleksandra Olkowska – 36
 2. Ewa Ramza – 34

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz


04.11.2021

INFORMACJA

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

– do głosowania nad wyborem uzupełniającym członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty) zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Aleksandra Olkowska
 2. Ewa Ramza

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz


28.10.2021

OGŁOSZENIE 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że

do składu komisji skrutacyjnej w głosowaniu uzupełniającym na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2021-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłoszono następujące kandydatury 

 1. Tomasz Orkiszewski
 2. Aneta Rębała
 3. Sylwia Stedler-Banasiak

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że głosowanie składu komisji skrutacyjnej odbędzie się w systemie Ankieter w dniu 3 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00. Głosują pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Informacja o sposobie głosowania zostanie przesłana na skrzynki poczty elektronicznej.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz25.10.2021

OGŁOSZENIE 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że w dniach 26 października – 4 listopada 2021 r. do godz. 14.00
przyjmowane są zgłoszenia do komisji skrutacyjnej

spośród nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego do głosowania na członków Kolegium Elektorów UW w kadencji 2021-2024 z tej grupy pracowniczej.

Zgłoszenia do powyższej komisji skrutacyjnej należy przesyłać drogą mailową na adres wkw.wls@uw.edu.pl w terminie od 26 października do 4 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenia przekazane w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

 

OGŁOSZENIE 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że

w dniu 5 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się głosowanie składu komisji skrutacyjnej

do głosowania na członków Kolegium Elektorów UW w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego. Głosowanie odbędzie się w systemie Ankieter.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 


25.10.2021

OGŁOSZENIE

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
NA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UW
z grona nauczycieli akademickich
ze stopniem doktora habilitowanego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że w terminie od 26 października do 5 listopada 2020 r. do godz. 13.00

przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wkw.wls@uw.edu.pl zgłoszenia kandydatur na członków Kolegium Elektorów UW  z grona:

nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego (3 mandaty)

Kandydatury zgłoszone w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu wypełnioną i podpisaną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularz zgodny z Uchwałą nr 6 UKW) w terminie do 10 listopada 2021 r.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 


25.10.2021

OGŁOSZENIE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UW
z grona nauczycieli akademickich
ze stopniem doktora habilitowanego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 15 listopada 2021 w godz. 8:00–14:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następującej sprawie:

 1. wyłonienia 3 członków Kolegium Elektorów UW z grona nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich wakujących miejsc do Kolegium Elektorów UW w pierwszej turze głosowania w dniu 15 listopada 2021 Wydziałowa Komisja Wyborcza zarządzi

kolejną i następne tury również w systemie Ankieter w poniższych terminach:

II tura głosowania: 16 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

III tura głosowania: 17 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

IV tura głosowania: 18 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

V tura głosowania: 19 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że w głosowaniu wymagane jest kworum.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 


25.10.2021

UCHWAŁA NR 15
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie organizacji wyborów uzupełniających członków Kolegium Elektorów UW w kadencji 2020-2024 z grona nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego

Na podstawie § 82 Statutu UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§1

Wybory uzupełniające trzech członków Kolegium Elektorów UW w kadencji 2020-2024 z grona nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego odbędą się zdalnie w systemie Ankieter.

§2

Harmonogram czynności wyborczych stanowi załącznik do Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący WKW: dr hab. Mariusz Górnicz

 

Załącznik do Uchwały nr 15 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 20.10.2021 r.

 TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UW W KADENCJI 2020-2024 Z GRONA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZE STOPNIEM DOKTORA HABILITOWANEGO

 

 1. 26.10–04.11.2021 r. do godz. 14.00 – zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wkw.wls@uw.edu.pl
 2. 26.10–05.11.2021 r. do godz. 13.00 – zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów UW z grona nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wkw.wls@uw.edu.pl
 3. 05.11.2021 r. w godz. 9.00–15.00 – głosowanie składu komisji skrutacyjnej w systemie Ankieter
 4. 08.11-10.11.2021 r. do godz. 13.00 – dostarczenie przez kandydatów zgody na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularz zgodny z Uchwałą nr 6 UKW).
 5. 15.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – wybory uzupełniające członków Kolegium Elektorów UW w systemie Ankieter
  a. 16.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – II tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  b. 17.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – III tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  c. 18.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – IV tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  d. 19.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – V tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)

 21.10.2021

OGŁOSZENIE 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że w dniach 22-27 października 2021 r. do godz. 14.00
przyjmowane są zgłoszenia do komisji skrutacyjnej

spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do głosowania na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2021-2024 z tej grupy pracowniczej.

Zgłoszenia do powyższej komisji skrutacyjnej należy przesyłać drogą mailową na adres wkw.wls@uw.edu.pl w terminie od 22 do 27 października 2021 r. do godz. 14.00.

Zgłoszenia przekazane w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

 

OGŁOSZENIE 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że

w dniu 3 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się głosowanie składu komisji
skrutacyjnej

do głosowania na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Głosowanie odbędzie się w systemie Ankieter.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 


21.10.2021

OGŁOSZENIE

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
NA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
z grupy pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że w terminie od 22 października do 3 listopada 2020 r. do godz. 13.00

przyjmowane będą w Dziekanacie WLS zgłoszenia kandydatur na członków Rady WLS z grona:

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty)

Osoby zgłaszające zobowiązane są dostarczyć formularze poparcia z podpisami co najmniej 10 osób z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Kandydatury zgłoszone w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu wypełnioną i podpisaną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularz zgodny z Uchwałą nr 6 UKW) w terminie do 5 listopada 2021 r. godz. 13.00

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 

FORMULARZ POPARCIA do pobrania: [PDF] , [DOC]


21.10.2021

OGŁOSZENIE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
z grona pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 8 listopada 2021 w godz. 8:00–14:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następującej sprawie:

 1. wyłonienia 2 członków Rady WLS z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich wakujących miejsc w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej w pierwszej turze glosowania w dniu 8 listopada 2021 Wydziałowa Komisja Wyborcza zarządzi
kolejną i następne tury również w systemie Ankieter w poniższych terminach:

II tura głosowania: 10 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

III tura głosowania: 15 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

IV tura głosowania: 17 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

V tura głosowania: 18 listopada 2021, w godz. 8.00-14.00

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że w głosowaniu wymagane jest kworum.

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Górnicz

 


21.10.2021

UCHWAŁA NR 14
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie organizacji wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosownej w kadencji 2020-2024z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie § 14 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) w związku z § 82 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§1

Wybory uzupełniające dwóch członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się zdalnie w systemie Ankieter.

§2

Harmonogram czynności wyborczych stanowi załącznik do Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący WKW: dr hab. Mariusz Górnicz

 

Załącznik do Uchwały nr 14 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 20.10.2021 r.

 TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ W KADENCJI 2020-2024 Z GRONA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 1. 22–27.10.2021 do godz. 14.00 – zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej mailowo na adres wkw.wls@uw.edu.pl
 2. 22.10–03.11.2021 r. do godz. 13.00 – zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej wg załączonego wzoru podpisów
 3. 03.11.2021 r. w godz. 9.00–15.00 – głosowanie składu komisji skrutacyjnej w systemie Ankieter 
 4. 04.11-05.11.2021 r. do godz. 13.00 – dostarczenie przez kandydatów zgody na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularz zgodny z Uchwałą nr 6 UKW).
 5. 08.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – wybory uzupełniające członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w systemie Ankieter
  a. 10.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – II tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  b. 15.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – III tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  c. 17.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – IV tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)
  d. 18.11.2021 r. w godz. 8.00–14.00 – V tura wyborów (w przypadku nieobsadzenia mandatów)

 11.01.2021

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w II turze głosowania do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2020-2024 w dniu 11 stycznia 2021 r. wyłoniono z grona pozostałych nauczycieli akademickich następujące osoby:

 1. Bonek Anna, dr – 38
 2. Rydzewska-Siemiątkowska Joanna, dr – 42

Ponadto zgodnie z § 8 Ordynacji Wyborczej UW nie została wybrana do RNDJ:

 1. Żelazowska-Sobczyk Magda, dr – 37

w wyborach liczba osób uprawnionych do głosowania – 114,
liczba głosów oddanych – 65
liczba głosów nieważnych – 1

Wiceprzewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Sergey Khvatov


08.01.2021

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2020-2024 w dniu 8 stycznia 2021 r. wyłoniono z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych następujące osoby:

 • Andrychowicz-Trojanowska Agnieszka, dr hab. – 58
 • Budzyńska-Daca Agnieszka, dr hab. – 64
 • Czachur Waldemar, dr hab. prof. ucz. – 70
 • Danielewicz Magdalena, prof. dr hab. – 73
 • Jaroszewska Anna, dr hab. – 65
 • Kaczmarska Elżbieta, dr hab. – 70
 • Kaliska Marta, dr hab. – 60
 • Kaszewski Krzysztof, dr hab. – 59
 • Kępińska Alina, dr hab. prof. ucz. – 71
 • Kłosińska Katarzyna, dr hab. – 81
 • Kucharczyk Radosław, dr hab. – 70
 • Leńko-Szymańska Agnieszka, dr hab. – 71
 • Perlin Jacek, prof. dr hab. – 65
 • Pilecka Ewa, dr hab. – 64
 • Przepiórkowski Adam, prof. dr hab. – 62
 • Rudnicka Ewa, dr hab. – 68
 • Rutkowski Paweł, dr hab. – 77
 • Siudzińska Natalia, dr hab. – 64
 • Sykurska-Derwojed Magdalena, dr hab. – 62
 • Szymańska Izabela, dr hab. – 71
 • Trysińska Magdalena, dr hab. – 65
 • Winiarska-Górska Izabela, dr hab. – 73
 • Wojtyś Anna, dr hab. – 65
 • Wójtowicz Beata, dr hab. – 70
 • Załęska Maria, dr hab. – 71

Ponadto oddano niewystarczającą liczbę ważnych głosów na:

 • Biernacka Agnieszka, dr hab. – 46
 • Getka Joanna, dr hab. – 35
 • Kaleta Radosław, dr hab. – 36
 • Lorenc Anita, dr hab. – 45
 • Romaniuk Svitlana, dr hab. – 48

w wyborach liczba osób uprawnionych do głosowania – 123,
liczba głosów oddanych – 108

 

Wiceprzewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Sergey Khvatov


08.01.2021

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2020-2024 w dniu 8 stycznia 2021 r. wyłoniono z grona pozostałych nauczycieli akademickich następujące osoby:

 1. Banasiak Ilona, dr – 46
 2. Broś Karolina, dr – 48
 3. Falkowska Marta, dr – 58
 4. Grzeszak Anna, dr – 47
 5. Hebal-Jezierska Milena, dr – 53
 6. Kwapień Ewelina, dr – 53
 7. Stachowiak-Szymczak Katarzyna, dr – 50
 8. Stanek Kamila, dr – 49

Ponadto oddano niewystarczającą liczbę ważnych głosów na:

 1. Bonek Anna, dr – 36
 2. Rydzewska-Siemiątkowska Joanna, dr – 38
 3. Żelazowska-Sobczyk Magda, dr – 27

w wyborach liczba osób uprawnionych do głosowania – 114,
liczba głosów oddanych – 83
liczba głosów nieważnych – 1

 

Wiceprzewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Sergey Khvatov


29.12.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

– do głosowania nad wyborem członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (25 mandatów) zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Andrychowicz-Trojanowska Agnieszka, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 2. Biernacka Agnieszka, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 3. Budzyńska-Daca Agnieszka, dr hab., Wydział Polonistyki
 4. Czachur Waldemar, dr hab. prof. ucz., Wydział Neofilologii
 5. Danielewicz Magdalena, prof. dr hab., Wydział Neofilologii
 6. Getka Joanna, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 7. Jaroszewska Anna, dr hab., Wydział Neofilologii
 8. Kaczmarska Elżbieta, dr hab., Wydział Polonistyki
 9. Kaleta Radosław, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 10. Kaliska Marta, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Kaszewski Krzysztof, dr hab., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 12. Kępińska Alina, dr hab. prof. ucz., Wydział Polonistyki
 13. Kłosińska Katarzyna, dr hab., Wydział Polonistyki
 14. Kucharczyk Radosław, dr hab., Wydział Neofilologii
 15. Leńko-Szymańska Agnieszka, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 16. Lorenc Anita, dr hab., Wydział Polonistyki
 17. Perlin Jacek, dr hab. prof. ucz., Wydział Neofilologii
 18. Pilecka Ewa, dr hab., Wydział Neofilologii
 19. Przepiórkowski Adam, prof. dr hab., Wydział Filozofii
 20. Romaniuk Svitlana, dr hab., Wydział Lingwistyki Stosowanej
 21. Rudnicka Ewa, dr hab., Wydział Artes Liberales
 22. Rutkowski Paweł, dr hab., Wydział Polonistyki
 23. Siudzińska Natalia, dr hab., Wydział Polonistyki
 24. Sykurska-Derwojed Magdalena, dr hab., Wydział Polonistyki
 25. Szymańska Izabela, dr hab., Wydział Neofilologii
 26. Trysińska Magdalena, dr hab., Wydział Polonistyki
 27. Winiarska-Górska Izabela, dr hab., Wydział Polonistyki
 28. Wojtyś Anna, dr hab., Wydział Neofilologii
 29. Wójtowicz Beata, dr hab., Wydział Orientalistyczny
 30. Załęska Maria, dr hab., Wydział Neofilologii

– do głosowania nad wyborem członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z grona pozostałych nauczycieli akademickich (10 mandatów) zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Banasiak Ilona, dr, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 2. Bonek Anna, dr, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 3. Broś Karolina, dr, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 4. Falkowska Marta, dr, Wydział Polonistyki
 5. Grzeszak Anna, dr, Wydział Neofilologii
 6. Hebal-Jezierska Milena, dr, Wydział Polonistyki
 7. Kwapień Ewelina, dr, Wydział Polonistyki
 8. Rydzewska-Siemiątkowska Joanna, dr, Wydział Neofilologii
 9. Stachowiak-Szymczak Katarzyna, dr, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 10. Stanek Kamila, dr, Wydział Orientalistyczny
 11. Żelazowska-Sobczyk Magda, dr, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 

Wiceprzewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Sergey Khvatov


29.12.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że z dniem 29.12.2020 r. członkostwo jej przewodniczącej dr hab. Agnieszki Andrychowicz-Trojanowskiej w WKW WLS zostało zawieszone na czas kandydowania do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo. Obowiązki przewodniczącego WKW przejął dr Sergey Khvatov, dotychczasowy wiceprzewodniczący.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WLS


28.12.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że:

– w skład komisji skrutacyjnej do głosowania nad wyborem członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zostały wybrane następujące osoby:

 1. dr hab. Anna Borowska
 2. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
 3. dr hab. Grażyna Mańkowska
 4. dr hab. Urszula Topczewska

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 123
Liczba oddanych głosów – 95
Liczba głosów „Tak” – 92
Liczba głosów „Nie” – 0
Liczba głosów „Wstrzymuję się” – 3

 

– w skład komisji skrutacyjnej do głosowania nad wyborem członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z grona pozostałych nauczycieli akademickich zostały wybrane następujące osoby:

 1. dr Anna Bajerowska
 2. dr Iwona Jacewicz
 3. dr Piotr Kajak

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 113
Liczba oddanych głosów – 68
Liczba głosów „Tak” – 66
Liczba głosów „Nie” – 0
Liczba głosów „Wstrzymuję się” – 2

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


22.12.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w drugiej turze głosowania uzupełniającego na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 22 grudnia 2020 r. wyłoniono następujące osoby:

Z GRONA PROFESORÓW, PROFESORÓW UCZELNI ORAZ DOKTORÓW HABILITOWANYCH:

prof. dr hab. Walentyna Sobol

w wyborach oddano 50 głosów (liczba osób uprawnionych do głosowania – 65):
prof. dr hab. Walentyna Sobol –
tak: 36
nie: 6
wstrzymuję się: 8

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska

w wyborach oddano 92 głosy (liczba osób uprawnionych do głosowania – 155):
dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska –
tak: 81
nie: 1
wstrzymuję się: 10

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


18.12.2020

OGŁOSZENIE

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY
JĘZYKOZNAWSTWO
w kadencji 2021-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że dnia 8 stycznia 2021 w godz. 9:00–15:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

 1. wyłonienia 25 członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.
 2. wyłonienia 10 członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z grona pozostałych nauczycieli akademickich.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w Radzie Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w pierwszej turze glosowania w dniu 8 stycznia 2021 WKW zarządzi
kolejną i następne tury również w systemie Ankieter w poniższych terminach:

II tura głosowania: 11 stycznia 2021, w godz. 9.00-15.00
III tura głosowania: 13 stycznia 2021, w godz. 9.00-15.00
IV tura głosowania: 15 stycznia 2021, w godz. 9.00-15.00
V tura głosowania: 18 stycznia 2021, w godz. 9.00-15.00

WKW przypomina, że:
– we wszystkich turach głosowania biorą udział nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny językoznawstwo.
– w głosowaniach tych wymagane jest kworum.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

 


18.12.2020

OGŁOSZENIE

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
NA WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY

JĘZYKOZNAWSTWO
w kadencji 2021-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje,
że w terminie od 18 do 28 grudnia 2020 r. do godz. 23.59

przyjmowane będą na adres wkw.wls@uw.edu.pl  zgłoszenia kandydatur na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z grona:

 1. nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (25 mandatów).
 2. pozostałych nauczycieli akademickich (10 mandatów).

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć na powyższy adres skan wypełnionej i podpisanej zgody na kandydowanie i oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularze zgodnie z Uchwałą nr 60 UKW) w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo WKW poprosi kandydatów o sformułowanie oświadczenia o tym, że nie są członkami i nie będą kandydować do Rady Dydaktycznej.

Kandydatury zgłoszone w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony oraz nieuzupełnione o wspomnianą zgodę na kandydowanie i oświadczenie o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego nie będą brane pod uwagę.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

 


18.12.2020

OGŁOSZENIE 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej uprzejmie informuje, że
w dniach 18-23 grudnia 2020 r. do godz. 13.00
przyjmowane są zgłoszenia do następujących komisji skrutacyjnych:

1) spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego do komisji skrutacyjnej do głosowania na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z tej grupy pracowniczej.

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich do komisji skrutacyjnej do głosowania na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 z tej grupy pracowniczej.

Zgłoszenia do obydwu powyższych komisji skrutacyjnych należy przesyłać drogą mailową na adres wkw.wls@uw.edu.pl w terminie od 18 do 23 grudnia 2020 r. do godz. 13.00. Zgłoszenia przekazane w inny sposób lub w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

 

OGŁOSZENIE 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej informuje, że

w dniu 28 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się głosowanie składów komisji skrutacyjnych

do głosowania na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa w obydwu grupach nauczycieli akademickich. Głosowanie odbędzie się w systemie Ankieter.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


14.12.2020

UCHWAŁA NR 13
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 w dniu 8 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 wybieranych z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub doktora habilitowanego oraz kandydatów na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich przyjmowane są drogą mailową na adres wkw.wls@uw.edu.pl w terminie od 18 do 28 grudnia 2020 r. do godz. 23.59. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć na powyższy adres skan wypełnionej i podpisanej zgody na kandydowanie i oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularze zgodnie z Uchwałą nr 60 UKW) w terminie do 31 grudnia 2020 r. (oryginały tych dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Dziekanatu WLS do końca stycznia 2021). Dzień 28 grudnia 2020 r. godz. 23.59 jest terminem zamknięcia listy kandydatów.

§ 2

Głosowanie na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 wybieranych z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub doktora habilitowanego oraz głosowanie na członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 8 stycznia 2021 r. w godz. 9.00-15.00 przeprowadza się zdalnie z wykorzystaniem systemu Ankieter.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


14.12.2020

UCHWAŁA NR 12
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych.

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§1

W uchwale nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych wprowadza się następującą zmianę:

– w § 1 dodaje się ust. 3:

„8 stycznia 2021 r.

 1. wybór członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego,
 2. wybór członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z grona pozostałych nauczycieli akademickich.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w pierwszej turze głosowania w dniu 8 stycznia 2021 r., kolejna i następne tury głosowania odbędą się w następujących terminach: 11 stycznia 2021, 13 stycznia 2021, 15 stycznia 2021, 18 stycznia 2021.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


11.12.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 22 grudnia 2020 w godz. 10:00–16:00 w systemie Ankieter
odbędzie się druga tura głosowania w następujących sprawach:

 1)      wybór uzupełniający członka Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych (1 mandat),

2)      wybór uzupełniający członka Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat).

 

W drugiej turze wyborów głosowane będą kandydatury:
– w punkcie 1): prof. dr hab. Walentyna Sobol
– w punkcie 2): dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


08.12.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu uzupełniającym na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 8 grudnia 2020 r. wyłoniono następujące osoby:

Z GRONA PROFESORÓW, PROFESORÓW UCZELNI ORAZ DOKTORÓW HABILITOWANYCH:

dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
dr hab. Boris Schwencke

w wyborach oddano 52 głosy:
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka – 31
dr hab. Boris Schwencke – 32
prof. dr hab. Walentyna Sobol – 23

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

dr Joanna Piotrowska

w wyborach oddano 90 głosów:
dr Joanna Piotrowska – 69
dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska – 43

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


24.11.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że na podstawie przesłanych zgłoszeń kandydatów do objęcia zwolnionych mandatów w Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w dniu 24.11.2020 wyłoniono poniższe kandydatury:

1) z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Walentyna Sobol
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka
dr hab. Boris Schwencke

2) z grona pozostałych nauczycieli akademickich

dr Joanna Piotrowska
dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska

Ponadto oddano niewystarczającą liczbę ważnych głosów na:
dr Dorota Muszyńska-Wolny – 9 głosów

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


17.11.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 8 grudnia 2020 w godz. 12:00 – 18:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

 1)      wybór uzupełniający członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych (3 mandaty),

2)      wybór uzupełniający członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (2 mandaty).

 

Kandydatury na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej do swoich grup wyborczych zgłasza co najmniej 10 osób należących do danej grupy wspólnoty Uniwersytetu.
Kandydatury proszę zgłaszać drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 24 listopada 2020 r. Kandydatury zgłoszone w innym terminie niż wyznaczony nie będą brane pod uwagę.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


17.11.2020

UCHWAŁA NR 11
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach uzupełniających członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 8 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie § 13ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych oraz kandydatów na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich przyjmowane są drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 24 listopada 2020.

§ 2

Głosowanie uzupełniające na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych oraz głosowanie uzupełniające na członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 8 grudnia 2020 r. przeprowadza się zdalnie z wykorzystaniem systemu Ankieter.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


17.11.2020

UCHWAŁA NR 10
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia
21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych.

 

Na podstawie §98 ust.2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych wprowadza się następującą zmianę:

– w § 1 dodaje się pkt 4:

„8 grudnia 2020 r.

  1. wybór uzupełniający członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z grona profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych,
  2. wybór uzupełniający członków Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z grona pozostałych nauczycieli akademickich.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska


07.07.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu na kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 7 lipca 2020 r. wyłoniono poniższą kandydaturę:

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. ucz.

W wyborach oddano 85 głosów, w tym 84 głosy ważne.

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. ucz.  – 55 głosów
Dr hab. Joanna Getka – 29 głosów

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


07.07.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że głosowaniu na członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r. wyłoniono następujące osoby:

 

w wyborach do RADY INSTYTUTU LINGWISTYKI STOSOWANEJ W KADENCJI 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Tomasz Wiącek 34 głosy
Wojciech Figiel 33 głosy
Dorota Karczewska 33 głosy
Marta Krajewska 32 głosy
Christine Martinez 31 głosów

Z GRONA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Ewa Golubińska 4 głosy

 

w wyborach DO RADY INSTYTUTU KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ W KADENCJI 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Marta Małachowicz 23 głosy
Piotr Podemski 22 głosy
Agnieszka Błaszczak 21 głosów
Joanna Piotrowska 19 głosów
Giulia Cilloni – Gaździńska 16 głosów
Patrycja Spytek 15 głosów

Z GRONA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Anna Sokulska 2 głosy
Alicja Wąsik 1 głos

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

UCHWAŁA NR 9
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

       Głosowanie przeprowadza się zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

ZAŁĄCZNIK nr 1

 do

 UCHWAŁY NR 9 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

 Zasady organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

§ 1

 1. głosowanie Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbywa się w wyznaczonych miejscach na Uniwersytecie w trybie stacjonarnym, z zastrzeżeniem 2;
 2. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej może wyznaczyć różne miejsca na Uniwersytecie, w których będą odbywały się głosowania;
 3. wydawanie kart do głosowania oraz ustalanie wyników wyborów przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza;
 4. głosowania odbywają się w przedziałach czasowych określonych w zawiadomieniu o terminie głosowania przez Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej;
 5. uczestnicy głosowań są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego;
 6. w danym dniu głosowania może się odbywać więcej niż jedna tura głosowania; o ewentualnych godzinach kolejnych tur Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej zawiadamia wyborców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem; w przypadku konieczności odbycia więcej niż dwóch tur głosowania w danym typie wyborów, kolejna tura głosowania może odbyć się najwcześniej po siedmiu dniach od dnia zakończenia ostatniej przeprowadzonej tury głosowania;
 7. wyborca zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania składa oświadczenie o pobraniu karty do głosowania i przekazuje je każdorazowo przed wydaniem karty do głosowania komisji skrutacyjnej; ponadto wyborca okazuje komisji wyborczej dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość;
 8. komisja wyborcza odnotowuje na liście wyborców fakt przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt 7;
 9. lista wyborców, o której mowa w pkt 8, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 7, stanowią listę obecności oraz listę potwierdzającą wydanie kart do głosowania;
 10. dopuszcza się zawiadomienie wyborców o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w tym o terminie i miejscu głosowania, tylko poprzez środki komunikacji elektronicznej;
 11. w sprawach nagłych Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej może podejmować wszelkie decyzje zmierzające do bezpiecznego i właściwego przeprowadzenia czynności wyborczych.

§ 2

 1. Zdalnie przez system Ankieter mogą oddać głos:
  1) osoby przebywające na kwarantannie,
  2) osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim,
  3) osoby przebywające na urlopie (zdrowotnym, macierzyńskim, naukowym, wypoczynkowym),
  4) osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Ustęp 1 pkt 3 do studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio.
 3. Osoby uprawnione do głosowania zdalnego, chcące uczestniczyć w głosowaniu, powinny zawiadomić Wydziałową Komisję Wyborczą poprzez adres mailowy wls@uw.edu.pl o chęci wykonania czynnego prawa wyborczego co najmniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną głosowania;
 4. W sytuacji uzyskania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej umożliwia oddanie głosu.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

UCHWAŁA NR 8
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

 

Na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

      Głosowanie na członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024 oraz członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 6 lipca 2020 r. przeprowadza się zdalnie z wykorzystaniem systemu Ankieter.

§ 2

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


26.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania nad wyborem kandydata na Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

 1. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz.
 2. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 3. Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 4. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
 5. Mgr Barbara Kaczyńska
 6. Mgr Marta Koziatek
 7. Mgr Anna Siwirska
 8. Jan Wieczorek

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

OGŁOSZENIE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 6 lipca 2020 w godz. 12:00 -18:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

1)      wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (5 mandatów),

2)      wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat).

 

Kandydatury na członków Rady Instytutu do swoich grup wyborczych zgłaszają odrębnie pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Kandydatury proszę zgłaszać drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 2 lipca 2020 r.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 6 lipca 2020 w godz. 12:00 – 18:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

 1)      wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (6 mandatów),

2)      wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024
z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty).

 

Kandydatury na członków Rady Instytutu do swoich grup wyborczych zgłaszają odrębnie pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Kandydatury proszę zgłaszać drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 2 lipca 2020 r.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

UCHWAŁA NR 7
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia
21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych wprowadza się następującą zmianę:

– w § 1 dodaje się pkt 3:

„6 lipca 2020 r.

 1. wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej z grona pozostałych nauczycieli akademickich,
 2. wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 3. wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej z grona pozostałych nauczycieli akademickich,
 4. wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW: dr hab Joanna Osiejewicz


25.06.2020

UCHWAŁA NR 6
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej
w kadencji 2020-2024

 

Na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się, że liczba członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej wynosi 41.
 2. W skład Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej wchodzą:
  1. przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych w liczbie 25;
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 6;
  3. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 2;
  4. przedstawiciele studentów w liczbie 6;
  5. przedstawiciele doktorantów w liczbie 2.

§ 2

 1. Ustala się, że liczba członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej wynosi 30.
 2. W skład Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej wchodzą:
  1. przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych w liczbie 18;
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 5;
  3. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 1;
  4. przedstawiciele studentów w liczbie 4;
  5. przedstawiciele doktorantów w liczbie 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW: dr hab Joanna Osiejewicz


24.06.2020

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 7 lipca 2020 w godz. 12:00 – 13:30 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów Wydziału
w sprawie wyboru kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, dnia 7 lipca 2020 w godz. 15:00 – 16:30 zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

 UWAGA
Karty wyborcze wydawane będą w dwóch miejscach przed salą nr 8 tak, aby umożliwić wejście do budynku dwoma wejściami (po lewej i prawej stronie budynku). Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


23.06.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu indykacyjnym przed wyborem kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 23 czerwca 2020 r. wyłoniono poniższe kandydatury:

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. Ucz.  – 45 głosów
Dr hab. Joanna Getka – 22 głosy

W wyborach oddano 77 głosów, w tym 72 głosy ważne.

Ponadto oddano głosy na następujące osoby:
Prof. dr hab. Dorota Urbanek – 4 głosy
Dr hab. Michał Paradowski – 3 głosy
Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – 3 głosy
Dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. Ucz.  – 2 głosy
Dr hab. Piotr Twardzisz – 2 głosy
Dr hab. Agnieszka Andrychowicz – Trojanowska – 1 głos
Dr hab. Łucja Biel – 1 głos
Prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz – 1 głos
Dr hab. Krzysztof Fordoński, prof. Ucz.  – 1 głos

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


23.06.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyborach członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 z grona profesorów i profesorów uczelni w dniu 23 czerwca 2020 r. członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 wybrany został
prof. dr hab. Sambor Grucza.

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


22.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 2. Prof. dr hab. Valentyna Sobol
 3. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz

Warszawa, 22.06.2020 r.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


22.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania indykacyjnego przed wyborem kandydata na Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 zostały wybrane przy jednym głosie wstrzymującym następujące osoby:

 1. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz.
 2. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 3. Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 4. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
 5. Mgr Anna Siwirska
 6. Mgr Barbara Kaczyńska
 7. Mgr Marta Koziatek
 8. Jan Wieczorek

Warszawa, 22.06.2020 r.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

Zasady odbywania posiedzeń oraz zebrań wyborczych
w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z Uchwałą nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się następujące zasady odbywania posiedzeń Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

§ 1

 1. posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbywa się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem głosowań w wyborach; głosowania odbywają się w wyznaczonych miejscach na Uniwersytecie w trybie stacjonarnym;
 2. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej może wyznaczyć różne miejsca na Uniwersytecie, w których będą odbywały się głosowania;
 3. wydawanie kart do głosowania oraz ustalanie wyników wyborów przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza;
 4. głosowania odbywają się w przedziałach czasowych określonych w zawiadomieniu o terminie głosowania przez Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej;
 5. uczestnicy głosowań są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego;
 6. w danym dniu głosowania może się odbywać więcej niż jedna tura głosowania; o ewentualnych godzinach kolejnych tur Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej zawiadamia wyborców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem; w przypadku konieczności odbycia więcej niż dwóch tur głosowania w danym typie wyborów, kolejna tura głosowania może odbyć się najwcześniej po siedmiu dniach od dnia zakończenia ostatniej przeprowadzonej tury głosowania;
 7. wyborca zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania składa oświadczenie według wzoru określonego w załączniku do uchwały i przekazuje je każdorazowo przed wydaniem karty do głosowania komisji skrutacyjnej; ponadto wyborca okazuje komisji wyborczej dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość;
 8. komisja wyborcza odnotowuje na liście wyborców fakt przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt 7;
 9. lista wyborców, o której mowa w pkt 8, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 7, stanowią listę obecności oraz listę potwierdzającą wydanie kart do głosowania;
 10. osoby przebywające na kwarantannie, chcące uczestniczyć w głosowaniu, powinny zawiadomić Wydziałową Komisję Wyborczą poprzez adres mailowy wls@uw.edu.pl o chęci wykonania czynnego prawa wyborczego co najmniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną głosowania;
 11. w sytuacji uzyskania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej umożliwia oddanie głosu przez osobę przebywająca na kwarantannie;
 12. dopuszcza się zawiadomienie wyborców o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w tym o terminie i miejscu głosowania, tylko poprzez środki komunikacji elektronicznej;
 13. w sprawach nagłych przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej może podejmować wszelkie decyzje zmierzające do bezpiecznego przeprowadzenia czynności wyborczych.

§ 2

Pozostałe przepisy dotyczące głosowania obowiązujące na Uniwersytecie znajdują zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z Uchwałą.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz

 

ZARZĄDZENIE NR 1
PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.

w celu wykonania § 1 pkt 1b uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się̨ wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123), a także mając na uwadze Uchwałę nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się, że głosowanie indykacyjne na kandydatów na Dziekana oraz głosowanie w wyborach członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23 czerwca 2020 r. przebiega zgodnie z Zasadami odbywania posiedzeń oraz zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 23.06.2020 o godz. 11:30 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się zebranie wyborcze w celu dokonania głosowania indykacyjnego przed wyborem kandydata na Dziekana
w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału.

 UWAGA
Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przewodnicząca
Wydziałowej komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 23.06.2020 o godz. 10:00 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru
członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
z grona profesorów i profesorów uczelni.

 Listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty Uniwersytetu w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej po uprzednim umówieniu terminu oraz na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 UWAGA
Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


07.04.2020


25.02.2020