Wybory 2020

07.07.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu na kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 7 lipca 2020 r. wyłoniono poniższą kandydaturę:

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. ucz.

W wyborach oddano 85 głosów, w tym 84 głosy ważne.

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. ucz.  – 55 głosów
Dr hab. Joanna Getka – 29 głosów

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


07.07.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że głosowaniu na członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r. wyłoniono następujące osoby:

 

w wyborach do RADY INSTYTUTU LINGWISTYKI STOSOWANEJ W KADENCJI 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Tomasz Wiącek 34 głosy
Wojciech Figiel 33 głosy
Dorota Karczewska 33 głosy
Marta Krajewska 32 głosy
Christine Martinez 31 głosów

Z GRONA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Ewa Golubińska 4 głosy

 

w wyborach DO RADY INSTYTUTU KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ W KADENCJI 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

Z GRONA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Marta Małachowicz 23 głosy
Piotr Podemski 22 głosy
Agnieszka Błaszczak 21 głosów
Joanna Piotrowska 19 głosów
Giulia Cilloni – Gaździńska 16 głosów
Patrycja Spytek 15 głosów

Z GRONA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

Anna Sokulska 2 głosy
Alicja Wąsik 1 głos

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

UCHWAŁA NR 9
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

       Głosowanie przeprowadza się zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

ZAŁĄCZNIK nr 1

 do

 UCHWAŁY NR 9 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

 Zasady organizacji głosowania w wyborach kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 w dniu 7 lipca 2020 r.

§ 1

 1. głosowanie Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbywa się w wyznaczonych miejscach na Uniwersytecie w trybie stacjonarnym, z zastrzeżeniem 2;
 2. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej może wyznaczyć różne miejsca na Uniwersytecie, w których będą odbywały się głosowania;
 3. wydawanie kart do głosowania oraz ustalanie wyników wyborów przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza;
 4. głosowania odbywają się w przedziałach czasowych określonych w zawiadomieniu o terminie głosowania przez Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej;
 5. uczestnicy głosowań są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego;
 6. w danym dniu głosowania może się odbywać więcej niż jedna tura głosowania; o ewentualnych godzinach kolejnych tur Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej zawiadamia wyborców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem; w przypadku konieczności odbycia więcej niż dwóch tur głosowania w danym typie wyborów, kolejna tura głosowania może odbyć się najwcześniej po siedmiu dniach od dnia zakończenia ostatniej przeprowadzonej tury głosowania;
 7. wyborca zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania składa oświadczenie o pobraniu karty do głosowania i przekazuje je każdorazowo przed wydaniem karty do głosowania komisji skrutacyjnej; ponadto wyborca okazuje komisji wyborczej dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość;
 8. komisja wyborcza odnotowuje na liście wyborców fakt przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt 7;
 9. lista wyborców, o której mowa w pkt 8, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 7, stanowią listę obecności oraz listę potwierdzającą wydanie kart do głosowania;
 10. dopuszcza się zawiadomienie wyborców o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w tym o terminie i miejscu głosowania, tylko poprzez środki komunikacji elektronicznej;
 11. w sprawach nagłych Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej może podejmować wszelkie decyzje zmierzające do bezpiecznego i właściwego przeprowadzenia czynności wyborczych.

§ 2

 1. Zdalnie przez system Ankieter mogą oddać głos:
  1) osoby przebywające na kwarantannie,
  2) osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim,
  3) osoby przebywające na urlopie (zdrowotnym, macierzyńskim, naukowym, wypoczynkowym),
  4) osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Ustęp 1 pkt 3 do studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio.
 3. Osoby uprawnione do głosowania zdalnego, chcące uczestniczyć w głosowaniu, powinny zawiadomić Wydziałową Komisję Wyborczą poprzez adres mailowy wls@uw.edu.pl o chęci wykonania czynnego prawa wyborczego co najmniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną głosowania;
 4. W sytuacji uzyskania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej umożliwia oddanie głosu.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


03.07.2020

UCHWAŁA NR 8
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie organizacji głosowania w wyborach członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 w dniu 6 lipca 2020 r.

 

Na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

      Głosowanie na członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024 oraz członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 wybieranych z grona pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 6 lipca 2020 r. przeprowadza się zdalnie z wykorzystaniem systemu Ankieter.

§ 2

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


26.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania nad wyborem kandydata na Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

 1. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz.
 2. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 3. Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 4. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
 5. Mgr Barbara Kaczyńska
 6. Mgr Marta Koziatek
 7. Mgr Anna Siwirska
 8. Jan Wieczorek

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

OGŁOSZENIE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 6 lipca 2020 w godz. 12:00 -18:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

1)      wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (5 mandatów),

2)      wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024
z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat).

 

Kandydatury na członków Rady Instytutu do swoich grup wyborczych zgłaszają odrębnie pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Kandydatury proszę zgłaszać drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 2 lipca 2020 r.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 6 lipca 2020 w godz. 12:00 – 18:00 w systemie Ankieter
odbędzie się głosowanie w następujących sprawach:

 1)      wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024
z grona pozostałych nauczycieli akademickich (6 mandatów),

2)      wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w kadencji 2020-2024
z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 mandaty).

 

Kandydatury na członków Rady Instytutu do swoich grup wyborczych zgłaszają odrębnie pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Kandydatury proszę zgłaszać drogą mailową na adres wls@uw.edu.pl w dniu 2 lipca 2020 r.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


25.06.2020

UCHWAŁA NR 7
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia
21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych wprowadza się następującą zmianę:

– w § 1 dodaje się pkt 3:

„6 lipca 2020 r.

 1. wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej z grona pozostałych nauczycieli akademickich,
 2. wybór członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 3. wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej z grona pozostałych nauczycieli akademickich,
 4. wybór członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW: dr hab Joanna Osiejewicz


25.06.2020

UCHWAŁA NR 6
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rad Instytutów Wydziału Lingwistyki Stosowanej
w kadencji 2020-2024

 

Na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej (Monitor UW z 2019 r. poz. 392) Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się, że liczba członków Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej wynosi 41.
 2. W skład Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej wchodzą:
  1. przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych w liczbie 25;
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 6;
  3. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 2;
  4. przedstawiciele studentów w liczbie 6;
  5. przedstawiciele doktorantów w liczbie 2.

§ 2

 1. Ustala się, że liczba członków Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej wynosi 30.
 2. W skład Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej wchodzą:
  1. przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych w liczbie 18;
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 5;
  3. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 1;
  4. przedstawiciele studentów w liczbie 4;
  5. przedstawiciele doktorantów w liczbie 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW: dr hab Joanna Osiejewicz


24.06.2020

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 7 lipca 2020 w godz. 12:00 – 13:30 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów Wydziału
w sprawie wyboru kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, dnia 7 lipca 2020 w godz. 15:00 – 16:30 zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

 UWAGA
Karty wyborcze wydawane będą w dwóch miejscach przed salą nr 8 tak, aby umożliwić wejście do budynku dwoma wejściami (po lewej i prawej stronie budynku). Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


23.06.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w głosowaniu indykacyjnym przed wyborem kandydata na Dziekana w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 23 czerwca 2020 r. wyłoniono poniższe kandydatury:

Dr hab. Magdalena Olpińska – Szkiełko, prof. Ucz.  – 45 głosów
Dr hab. Joanna Getka – 22 głosy

W wyborach oddano 77 głosów, w tym 72 głosy ważne.

Ponadto oddano głosy na następujące osoby:
Prof. dr hab. Dorota Urbanek – 4 głosy
Dr hab. Michał Paradowski – 3 głosy
Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – 3 głosy
Dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. Ucz.  – 2 głosy
Dr hab. Piotr Twardzisz – 2 głosy
Dr hab. Agnieszka Andrychowicz – Trojanowska – 1 głos
Dr hab. Łucja Biel – 1 głos
Prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz – 1 głos
Dr hab. Krzysztof Fordoński, prof. Ucz.  – 1 głos

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


23.06.2020

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyborach członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 z grona profesorów i profesorów uczelni w dniu 23 czerwca 2020 r. członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 wybrany został
prof. dr hab. Sambor Grucza.

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


22.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 2. Prof. dr hab. Valentyna Sobol
 3. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz

Warszawa, 22.06.2020 r.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


22.06.2020

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w skład komisji skrutacyjnej do głosowania indykacyjnego przed wyborem kandydata na Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024 zostały wybrane przy jednym głosie wstrzymującym następujące osoby:

 1. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz.
 2. Dr hab. Jerzy Grzybowski
 3. Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
 4. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
 5. Mgr Anna Siwirska
 6. Mgr Barbara Kaczyńska
 7. Mgr Marta Koziatek
 8. Jan Wieczorek

Warszawa, 22.06.2020 r.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

Zasady odbywania posiedzeń oraz zebrań wyborczych
w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z Uchwałą nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się następujące zasady odbywania posiedzeń Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

§ 1

 1. posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbywa się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem głosowań w wyborach; głosowania odbywają się w wyznaczonych miejscach na Uniwersytecie w trybie stacjonarnym;
 2. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej może wyznaczyć różne miejsca na Uniwersytecie, w których będą odbywały się głosowania;
 3. wydawanie kart do głosowania oraz ustalanie wyników wyborów przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza;
 4. głosowania odbywają się w przedziałach czasowych określonych w zawiadomieniu o terminie głosowania przez Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej;
 5. uczestnicy głosowań są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego;
 6. w danym dniu głosowania może się odbywać więcej niż jedna tura głosowania; o ewentualnych godzinach kolejnych tur Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej zawiadamia wyborców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem; w przypadku konieczności odbycia więcej niż dwóch tur głosowania w danym typie wyborów, kolejna tura głosowania może odbyć się najwcześniej po siedmiu dniach od dnia zakończenia ostatniej przeprowadzonej tury głosowania;
 7. wyborca zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania składa oświadczenie według wzoru określonego w załączniku do uchwały i przekazuje je każdorazowo przed wydaniem karty do głosowania komisji skrutacyjnej; ponadto wyborca okazuje komisji wyborczej dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość;
 8. komisja wyborcza odnotowuje na liście wyborców fakt przekazania oświadczenia, o którym mowa w pkt 7;
 9. lista wyborców, o której mowa w pkt 8, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 7, stanowią listę obecności oraz listę potwierdzającą wydanie kart do głosowania;
 10. osoby przebywające na kwarantannie, chcące uczestniczyć w głosowaniu, powinny zawiadomić Wydziałową Komisję Wyborczą poprzez adres mailowy wls@uw.edu.pl o chęci wykonania czynnego prawa wyborczego co najmniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną głosowania;
 11. w sytuacji uzyskania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej umożliwia oddanie głosu przez osobę przebywająca na kwarantannie;
 12. dopuszcza się zawiadomienie wyborców o posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej, w tym o terminie i miejscu głosowania, tylko poprzez środki komunikacji elektronicznej;
 13. w sprawach nagłych przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej może podejmować wszelkie decyzje zmierzające do bezpiecznego przeprowadzenia czynności wyborczych.

§ 2

Pozostałe przepisy dotyczące głosowania obowiązujące na Uniwersytecie znajdują zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z Uchwałą.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz

 

ZARZĄDZENIE NR 1
PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.

w celu wykonania § 1 pkt 1b uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się̨ wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123), a także mając na uwadze Uchwałę nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się, że głosowanie indykacyjne na kandydatów na Dziekana oraz głosowanie w wyborach członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23 czerwca 2020 r. przebiega zgodnie z Zasadami odbywania posiedzeń oraz zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 23.06.2020 o godz. 11:30 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się zebranie wyborcze w celu dokonania głosowania indykacyjnego przed wyborem kandydata na Dziekana
w kadencji 2020-2024 przez Kolegium Elektorów Wydziału.

 UWAGA
Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przewodnicząca
Wydziałowej komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


12.06.2020

OGŁOSZENIE

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje,
że dnia 23.06.2020 o godz. 10:00 w sali 8
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4
odbędzie się zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru
członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
z grona profesorów i profesorów uczelni.

 Listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są do wglądu dla członków wspólnoty Uniwersytetu w dziekanacie ds. ogólnych Wydziału Lingwistyki Stosowanej po uprzednim umówieniu terminu oraz na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 UWAGA
Uczestnicy zebrania są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa sanitarnego i zasad odbywania zebrań wyborczych w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Joanna Osiejewicz


07.04.2020


25.02.2020