Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§30 ust. 4: Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może uzyskać warunkowe zaliczenie tego etapu i zostać wpisany na kolejny etap studiów. Szczegółowe zasady warunkowego zaliczenia ustala dziekan na podstawie szczegółowych zasad studiowania. Prawo do warunkowego zaliczenia nie dotyczy studenta ostatniego etapu studiów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§2 ust. 2: Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli:

§2 ust. 3: Student, który uzyskał wpis warunkowy, uiszcza w określonym terminie opłatę związaną z takim wpisem.

§2 ust. 4: Wpis może obejmować co najwyżej dwa przedmioty, w tym tylko jeden przedmiot z praktycznej nauki języka.

§2 ust. 5: Studentowi, który uzyskał wpis warunkowy z danego przedmiotu, przysługuje tylko jeden termin zaliczenia przedmiotu lub egzaminu z tego przedmiotu.

§2 ust. 7: Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

§2 ust. 8: Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan biorąc pod uwagę w szczególności:

§2 ust. 9: Warunkowy wpis na kolejny etap studiów lub powtarzanie etapu studiów zobowiązuje studenta do powtarzania niezaliczonych przedmiotów.

IKSI

Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył maksymalnie dwóch przedmiotów z tym, że:

IR

Wpis warunkowy nie może dotyczyć praktycznej nauki języka rosyjskiego

KB

Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, pod warunkiem, że spełnił wymóg zaliczenia praktycznej nauki języka białoruskiego.

KU

Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył maksymalnie dwóch przedmiotów kierunkowych. Wpis warunkowy nie może jednak dotyczyć praktycznej nauki języka ukraińskiego.