Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§35 ust. 4: Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może uzyskać warunkowe zaliczenie tego etapu i zostać wpisany na kolejny etap studiów. Szczegółowe zasady warunkowego zaliczenia ustala dziekan na podstawie szczegółowych zasad studiowania. Prawo do warunkowego zaliczenia nie dotyczy studenta ostatniego etapu studiów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§2 ust. 1: Student, który nie spełnił wszystkich wymagań dotyczących danego etapu i przewidzianych w planie studiów, może ubiegać się o przyznanie zaliczenia warunkowego i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli uzyskał co najmniej 24 punkty ECTS w skali semestru lub 48 punktów ECTS w skali roku.

§2 ust. 2: Wpis warunkowy może obejmować maksymalnie dwa przedmioty:

§2 ust. 3: Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu ogólnouniwersyteckiego, w następnym roku mogą wybrać inny przedmiot niż ten, którego nie zaliczyły lub z niego zrezygnowały.

§2 ust. 4: Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot.

§2 ust. 5: W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać wpis warunkowy na innych zasadach.

§2 ust. 6: Dziekan może zdecydować, że student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym, może go powtarzać więcej niż raz, na wniosek kierownika jednostki.

§2 ust. 7: Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

§2 ust. 8: Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje dyrektor instytutu lub kierownik katedry ds. studenckich, biorąc pod uwagę w szczególności dotychczasowe postępy studenta w nauce.