Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§36 ust. 7: Przedmiotem wskazanym przez studenta w rozliczaniu etapu studiów lub całych studiów może być przedmiot, który nie był uwzględniony w zaliczaniu etapu studiów na innym kierunku studiów, chyba że dziekan zdecyduje inaczej.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§32 ust. 9: Student, który podjął studia równoczesne, a niebędący na studiach równoległych, nieprzebywający na różnych formach stypendium oraz nieuczestniczący w innych formach kształcenia uniwersyteckiego, podlegających odrębnym przepisom, może ubiegać się na zasadach ogólnych o uznanie nierozliczonych przedmiotów ze wskazanego przez siebie kierunku na poczet realizowanych w jednostce - nie więcej niż cztery przedmioty w danym roku.

§32 ust. 10: W wyjątkowych przypadkach (np. biorąc pod uwagę wyjątkowe osiągnięcia naukowe studenta) dyrektor instytutu lub kierownik katedry może odstąpić od tej zasady i podjąć decyzję odrębną w porozumieniu z kierownikiem ds. studenckich.