Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§30 ust. 5: Skierowanie na powtarzanie etapu studiów następuje w przypadkach niewymienionych w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy studenta pierwszego roku ani studenta, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. (ust. 3: Spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych w planie studiów danego etapu i określonych Regulaminem powoduje zaliczenie tego etapu; ust. 4: Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może uzyskać warunkowe zaliczenie tego etapu i zostać wpisany na kolejny etap studiów. Szczegółowe zasady warunkowego zaliczenia ustala dziekan na podstawie szczegółowych zasad studiowania. Prawo do warunkowego zaliczenia nie dotyczy studenta ostatniego etapu studiów).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§ 13. ust. 1: Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów.

§ 13. ust. 2: Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

§ 13. ust. 3: Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

§ 13. ust. 4: W stosunku do studenta I roku studiów pierwszego stopnia oraz studenta, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów, decyzję o skierowanie na powtarzanie etapu studiów Dziekan podejmuje jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 13. ust. 5: Studentowi powtarzającemu etap studiów uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane w ciągu ostatniego roku, które są traktowane jako ostateczne.

§ 13. ust. 6: Student powtarzający etap studiów może, za zgodą Dziekana, uczestniczyć w wybranych zajęciach z następnego etapu studiów, zaliczać je i zdawać egzaminy. Nie mogą one jednak kolidować z zajęciami powtarzanego etapu. Uczestnictwo w takich zajęciach nie może być dodatkowo uwarunkowane uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu z przedmiotu należącego do powtarzanego przez studenta etapu studiów.

§ 13. ust. 7: Student, który w wyniku powtarzania roku znalazł się na etapie studiów realizującym inny program kształcenia, powinien wyrównać różnice programowe do czasu regulaminowego ukończenia studiów.

§ 13. ust. 8: Powtarzanie etapu studiów odbywa się pod warunkiem uiszczenia przez studenta w określonym terminie opłaty.

§ 13. ust. 9: Student powtarzający rok studiów lub powtarzający przedmiot na zasadzie wpisu warunkowego może, za zgodą Dziekana, powtarzać przedmiot, którego nie zaliczył, u dowolnej osoby prowadzącej zajęcia z tego przedmiotu.

KSI

Jeżeli powtórzenie lektoratu językowego jest niemożliwe, gdyż danego poziomu nie ma w przyszłym semestrze lub powtórzenie lektoratu na tym samym poziomie jest niezalecane przez lektora (bo lektor zaleca inny, niższy poziom lektoratu), to powtórzenie przedmiotu następuje na innym poziomie.