Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§35 ust. 5: Skierowanie na powtarzanie etapu studiów następuje w przypadkach niewymienionych w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studenta pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich ani studenta, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej. (ust. 3. Spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych w planie studiów danego etapu i określonych Regulaminem powoduje zaliczenie tego etapu; ust. 4. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może uzyskać warunkowe zaliczenie tego etapu i zostać wpisany na kolejny etap studiów. Szczegółowe zasady warunkowego zaliczenia ustala dziekan na podstawie szczegółowych zasad studiowania. Prawo do warunkowego zaliczenia nie dotyczy studenta ostatniego etapu studiów).