Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§ 26 ust. 1:W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia zajęć lub ogłoszenia wyników ich zaliczeń, w przypadku zastrzeżeń co do formy zaliczenia lub bezstronności przy wystawianiu oceny, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

§ 26 ust. 2: W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu, w przypadku zastrzeżeń co do jego formy lub przebiegu, student ma prawo złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. W przypadku zastrzeżeń co do bezstronności oceny z egzaminu prawo do złożenia wniosku o egzamin komisyjny przysługuje przez siedem dni od ogłoszenia wyników egzaminu. Dziekan rozstrzyga o przeprowadzeniu egzaminu komisyjnego.

§ 26 ust. 3: W uzasadnionych przypadkach dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, na wniosek egzaminatora lub organu samorządu studenckiego.

§ 26 ust. 4: Komisyjne sprawdzenie wyników studenta, stanowiących podstawę oceny zajęć kończących się zaliczeniem, następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez studenta.

§ 26 ust. 5: Egzamin komisyjny lub komisyjne sprawdzenie wyników studenta przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: dziekan jako przewodniczący lub nauczyciel akademicki przez niego upoważniony i dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego, na prawach obserwatora, może być nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść jako obserwator przedstawiciel organów samorządu studenckiego lub wskazany przez studenta nauczyciel akademicki.

§ 26 ust. 6: Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników studenta zastępuje ocenę kwestionowaną.