Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§ 31 ust. 1: W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia zajęć lub ogłoszenia wyników ich zaliczeń, w przypadku zastrzeżeń co do formy zaliczenia lub bezstronności przy wystawianiu oceny, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

§ 31 ust. 2: W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu, w przypadku zastrzeżeń co do jego formy lub przebiegu, student ma prawo złożyć wniosek do dziekana jednostki macierzystej o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. W przypadku zastrzeżeń co do bezstronności oceny z egzaminu prawo do złożenia wniosku o egzamin komisyjny przysługuje przez siedem dni od ogłoszenia wyników egzaminu. Dziekan rozstrzyga o przeprowadzeniu egzaminu komisyjnego.

§ 31 ust. 3: W uzasadnionych przypadkach dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, na wniosek egzaminatora lub właściwego organu samorządu studentów.

§ 31 ust. 4: W przypadkach, gdy jednostka macierzysta studenta jest inna niż jednostka prowadząca przedmiot, decyzje, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3, podejmuje dziekan jednostki prowadzącej przedmiot.

§ 31 ust. 5: Komisyjne sprawdzenie wyników studenta, stanowiących podstawę oceny zajęć kończących się zaliczeniem, następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez studenta.

§ 31 ust. 6: Egzamin komisyjny lub komisyjne sprawdzenie wyników studenta przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: dziekan jako przewodniczący lub nauczyciel akademicki przez niego upoważniony oraz dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego, na prawach obserwatora, może być nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym. Na wniosek studenta w egzaminie może uczestniczyć, na prawach obserwatora, wskazany przez studenta przedstawiciel właściwego organu samorządu studentów lub wskazany przez studenta nauczyciel akademicki, za jego zgodą.

§ 31 ust. 7: Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników studenta zastępuje ocenę kwestionowaną.