Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§8 ust. 6: Studia na Uniwersytecie można podjąć w trybie wznowienia studiów. Wznowienie może być dokonane od drugiego roku studiów, lub wcześniej, jeśli przewidują tak szczegółowe zasady studiowania.

§8 ust. 8:Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. Wznowienie następuje nie wcześniej niż od następnego roku akademickiego po dacie skreślenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 9 i 10 oraz skreślenia z powodu niedokonania należnych opłat. Dziekan może w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalić inny termin wznowienia.

§8 ust. 9: Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona ze studiów, może ubiegać się o ich wznowienie na dzień egzaminu dyplomowego. Warunkiem wznowienia studiów jest złożenie pracy dyplomowej przyjętej przez nauczyciela akademickiego kierującego tą pracą w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uzyskania absolutorium.

§8 ust. 10: Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona ze studiów i w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium nie złożyła pracy dyplomowej albo nie zdała egzaminu dyplomowego, może ubiegać się o wznowienie studiów na ostatnim roku studiów. Zasady określone w ust. 13 stosuje się odpowiednio.

§8 ust. 11: Wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, chyba że studia te wygasły, nie są już prowadzone lub szczegółowe zasady studiowania dopuszczają inną możliwość. Warunkiem wznowienia na studiach drugiego stopnia jest posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

§8 ust. 12: O wznowienie studiów stacjonarnych może się ubiegać wyłącznie były student studiów stacjonarnych.

§8 ust. 13: Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełniania zaległości, wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia, przez studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§4 ust. 2. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od drugiego roku studiów.

§4 ust. 4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§4 ust. 5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

§4 ust. 6. Po wznowieniu studiów student jest obowiązany do wyrównania różnic programowych, które powstały w wyniku przerwy w studiach.

§4 ust. 7. Różnice programowe dla poszczególnych programów są ogólnodostępne i ustalane na podstawie porównania programu obowiązującego studenta przed wznowieniem studiów, przed urlopem lub w czasie poprzedniego roku (przy powtarzaniu roku) z programem obowiązującym na roku, na którym student będzie kontynuował naukę w wyniku wznowienia, powrotu z urlopu bądź powtarzania etapu studiów.

§4 ust. 8. Różnice programowe należy uzupełnić do końca ostatniego roku studiów.

§4 ust. 9. W przypadku powrotu na studia po urlopie studenta obowiązuje spełnienie warunków wymienionych w ust. 6, 7 i 8.

IR

"Po wznowieniu studiów student jest obowiązany do powtórzenia przewidzianych planem studiów zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego".

Dokumenty: