Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji

(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§9 ust. 6: Studia na Uniwersytecie można podjąć w trybie wznowienia studiów. Wznowienie może być dokonane od drugiego roku studiów lub wcześniej, jeśli przewidują tak szczegółowe zasady studiowania. Jeśli w roku akademickim, w którym student podejmuje studia w wyniku wznowienia, obowiązuje inny program kształcenia lub plan studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów, student obowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych decyzją dziekana, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 9.

§9 ust. 8: Wznowienie jest dopuszczalne tylko w stosunku do osoby, która została skreślona z listy studentów Uniwersytetu z wyjątkiem skreślenia z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. Wznowienie następuje nie wcześniej niż od następnego roku akademickiego po dacie skreślenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 9 oraz skreślenia z powodu niedokonania należnych opłat. Dziekan może w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalić wcześniejszy termin wznowienia.

§9 ust. 9: Osoba, która spełniła wszystkie wymagania określone w programie kształcenia, z wyjątkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, o których mowa w ust. 6. Dziekan w porozumieniu z opiekunem pracy, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienia jest możliwe tylko na ogólnych zasadach, w tym pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

§9 ust. 10: Wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, pod warunkiem, że studia te są nadal prowadzone przez Uniwersytet. W przypadku gdy studia te wygasły i nie są już prowadzone, Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie na innym kierunku lub specjalności utworzonych w wyniku przekształcenia studiów wygasłych i prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej. Dziekan ustala liczbę punktów ECTS podlegających przyznaniu na poczet programu studiów , na których zainteresowana osoba wznawia studia oraz ustala poziom kształcenia i rok studiów na które zostanie ona wpisana. Uwzględnia przy tym różnice programowe oraz uzyskane efekty kształcenia. Warunkiem wznowienia na studiach drugiego stopnia jest posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego.

§9 ust. 11: O wznowienie studiów stacjonarnych może ubiegać się wyłącznie były student studiów stacjonarnych lub były student studiów niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.

§9 ust. 12: Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w programach kształcenia, uwzględniając przedmioty zaliczone przez studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§4 ust. 1. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od drugiego semestru studiów w przypadku rozliczenia semestralnego lub od drugiego roku studiów w przypadku rozliczenia rocznego zarówno w przypadku studiów I stopnia, jak i studiów II stopnia.

§4 ust. 2. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu semestru. Termin ten nie dotyczy osób wznawiających studia w celu zaliczenia seminarium dyplomowego.

§4 ust. 3. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

§4 ust. 4. Po wznowieniu studiów student jest obowiązany do wyrównania różnic programowych, które powstały w wyniku przerwy w studiach, z zastrzeżeniem przypadków określonych w §9 ust. 9 Regulaminu Studiów na UW.

§4 ust. 5. Różnice programowe dla poszczególnych programów są ustalane na podstawie porównania programu obowiązującego studenta przed wznowieniem studiów, przed urlopem lub w czasie poprzedniego roku (przy powtarzaniu roku) z programem obowiązującym na roku, na którym student będzie kontynuował naukę w wyniku wznowienia, powrotu z urlopu bądź powtarzania etapu studiów.

§4 ust. 6. W przypadku ustalania różnic programowych Dziekan może zaliczyć studentowi część zajęć jako przedmioty równoważne. Liczba przedmiotów równoważnych, które są podstawą zaliczenia etapu studiów, nie może stanowić więcej niż 50% wszystkich przedmiotów danego etapu.

§4 ust. 7. Różnice programowe należy uzupełnić do końca ostatniego roku studiów.

Dokumenty: