Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji

(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§35 ust. 8: Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

§35 ust. 9: Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

§35 ust. 10: Od decyzji, o których mowa w ust. 8-9 przysługuje za pośrednictwem dziekana odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Zaskarżenie decyzji Rektora jest możliwe w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§43 ust. 4: Jeżeli student nie zda egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub do niego nie przystąpi, dziekan skreśla go z listy studentów.