Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(wnioskowanie - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich; w przypadku odwołań: opiniowanie - prodziekan ds. studenckich; decyzja - prorektor ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§30 ust. 8: Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

§30 ust. 9: Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

§30 ust. 10: Od decyzji, o której mowa w ust. 8-9 przysługuje za pośrednictwem dziekana odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§38 ust. 4: Jeżeli student nie zdał egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub do niego nie przystąpi, dziekan skreśla go z listy studentów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§15 ust. 1. Praca dyplomowa może być złożona nie później niż na dwa tygodnie przed planowym terminem ukończenia studiów.

§15 ust. 4. Student, który nie uzyskał absolutorium, nie złożył pracy dyplomowej i nie złożył podania o przedłużenie studiów, zostaje skreślony z listy studentów. W tym wypadku, po złożeniu stosownego podania z prośbą o wznowienie studiów, student musi powtarzać ostatni rok studiów. W wyjątkowych sytuacjach student może powtarzać na podobnych warunkach ostatni semestr studiów za zgodą kierownika jednostki.

Odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów należy kierować do Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior i składać w sekretariacie jednostki.