Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji

(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§ 40 ust. 2: Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

§ 40 ust. 3: Jeżeli zaistniały przyczyny leżące po stronie kierującego pracą dyplomową, które mogłyby wpłynąć na opóźnienie jej złożenia, dziekan na wniosek studenta wyznacza nauczyciela akademickiego, który przejmie zadanie kierowania tą pracą. Zmiana kierującego pracą dyplomową w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na zasadach określonych w ust. 2.