Studenci, menu sekcji


Zaliczenie etapu studiów, menu sekcji(decyzja - kierownik jednostki ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§ 35 ust. 2: Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

§ 35 ust. 3: Jeżeli zaistniały przyczyny leżące po stronie kierującego pracą dyplomową, które mogłyby wpłynąć na opóźnienie jej złożenia, dziekan na wniosek studenta wyznacza nauczyciela akademickiego, który przejmie zadanie kierowania tą pracą. Zmiana kierującego pracą dyplomową w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na zasadach określonych w ust. 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§15 ust. 3: Student, który nie uzyskał absolutorium i nie złożył pracy dyplomowej przed upływem planowego terminu ukończenia studiów, może ubiegać się z powodów wymienionych w § 35 ust. 2-3 Regulaminu Studiów na UW o przedłużenie studiów co najwyżej o trzy miesiące, tj. do końca grudnia.

UWAGA!

Przedłużenie studiów o trzy miesiące nie wydłuża okresu, w którym możliwe jest wznawianie studiów na dzień egzaminu dyplomowego bez konieczności wznawiania studiów (okres ten trwa dwa lata od chwili uzyskania absolutorium - Regulamin Studiów na UW § 8 ust. 9.).