Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§11 ust. 1: Zmiana kierunku lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej jest możliwa w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody właściwych dziekanów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności studiów ustala obowiązki studenta, wynikające z różnic programowych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§6 ust. 1: Zmiana formy, kierunku lub specjalności studiów może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach na wniosek studenta poparty przez kierowników obu form, kierunków lub specjalności studiów.

§6 ust. 12: Wniosek o zmianę formy, kierunku lub specjalności studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu semestru.

§6 ust.13: Decyzję o zmianie formy, kierunku lub specjalności studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

  1. 1) zakres różnic programowych,
  2. 2) sytuację losową studenta,
  3. 3) warunki kadrowe i lokalowe jednostki.

§6 ust.14: W przypadku zmiany formy, kierunku lub specjalności studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.

§6 ust.15: Na specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz tłumaczeniowej (w Instytucie Lingwistyki Stosowanej) zmiana kolejności języków (z wyjątkiem języka japońskiego i szwedzkiego, które są w ofercie programowej wyłącznie jako język C) jest możliwa po ukończeniu pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia.

§6 ust.16: Student specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz tłumaczeniowej (w Instytucie Lingwistyki Stosowanej) ubiegający się o zmianę kolejności języków musi spełnić następujące warunki:

  1. a) osiąga wyraźnie lepsze wyniki z przedmiotów języka C niż B (na podstawie średniej ocen dla języka B i C);
  2. b) ma średnią ze studiów co najmniej 4,0;
  3. c) złożył podanie w tej sprawie najpóźniej do końca czerwca danego roku akademickiego, aby studia po zmianie kolejności języków mogły być rozpoczęte od października następnego roku akademickiego.