Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§10 ust. 1: Zmiana kierunku lub specjalności studiów bądź jednostki macierzystej jest możliwa w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody właściwych dziekanów. Dziekan właściwy dla nowego kierunku lub specjalności studiów ustala obowiązki studenta, wynikające z różnic programowych.