Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§11: W razie zmiany formy studiów przez studenta dziekan ustala obowiązki studenta wynikające z różnic programowych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§6 ust. 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach na wniosek studenta poparty przez kierownika jednostki.

§6 ust 2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru

§6 ust 3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

§6 ust 4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.