Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§12: W razie zmiany formy studiów przez studenta dziekan ustala obowiązki studenta wynikające z różnic programowych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§6 ust. 1: Zmiana formy, kierunku lub specjalności studiów może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach na wniosek studenta poparty przez kierowników obu form, kierunków lub specjalności studiów.

§6 ust. 12: Wniosek o zmianę formy, kierunku lub specjalności studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu semestru.

§6 ust. 13: Decyzję o zmianie formy, kierunku lub specjalności studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

§6 ust 14. W przypadku zmiany formy, kierunku lub specjalności studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.

§6 ust 15. Na specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz tłumaczeniowej (w Instytucie Lingwistyki Stosowanej) zmiana kolejności języków (z wyjątkiem języka japońskiego i szwedzkiego, które są w ofercie programowej wyłącznie jako język C) jest możliwa po ukończeniu pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia.

§6 ust 16. Student specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz tłumaczeniowej (w Instytucie Lingwistyki Stosowanej) ubiegający się o zmianę kolejności języków musi spełnić następujące warunki: