Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§37 ust. 1: Dziekan może przyznać studentowi urlop:

§37 ust. 2: Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje dziekan na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

§37 ust. 3: Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich - po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów.. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach dziekan może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.

§37 ust. 4: W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie. Zasady przyznawania pomocy materialnej w czasie urlopu określają odrębne przepisy.

§37 ust. 5: Powrót studenta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez dziekana. §9 ust. 12 stosuje się odpowiednio. (§9 ust. 12. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w programach kształcenia, uwzględniając przedmioty zaliczone przez studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia).

§37 ust. 6: Udzielenie urlopu przesuwa termin planowego ukończenia studiów.

Proszę uważnie zastanowić się nad rodzajem urlopu, o który Państwo wnioskują. Podania o urlop okolicznościowy argumentowane "złym stanem zdrowia" albo "studiowaniem na innym kierunku" będą rozpatrywane odmownie.

Dokumenty: