Studenci


Tok studiów(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§25 ust. 1: Student może realizować część programu kształcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej, w szczególności na podstawie porozumień lub programów, których Uniwersytet jest sygnatariuszem.

§25 ust. 2: Zasady kierowania studentów Uniwersytetu na studia do innej uczelni i odbywania tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia na Uniwersytecie studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy.

§25 ust. 3: Program kształcenia w innej uczelni dla studenta, podejmującego studia poza Uniwersytetem, ustala indywidualnie, w porozumieniu z zainteresowanym studentem, a w wypadku studenta indywidualnych studiów międzyobszarowych także z jego opiekunem, opiekun wymiany lub koordynator ds. mobilności i zatwierdza dziekan. Program kształcenia w innej uczelni wyznacza okres studiów, na który Uniwersytet kieruje studenta do uczelni, wykaz przedmiotów, które jest on zobowiązany tam zaliczyć lub punktów ECTS, które ma uzyskać.

§25 ust. 4: Tryb powoływania opiekuna wymiany określa rada wydziału w szczegółowych zasadach studiowania.

§25 ust. 5: Program kształcenia w innej uczelni, ustalony zgodnie z ust. 3, zapewniający realizację etapu studiów przewidzianego planem na Uniwersytecie, jest traktowany jako równoważny i stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów odbytych w innej uczelni.

§25 ust. 6: Jeżeli z powodu różnic programowych między planem studiów na Uniwersytecie a ofertą dydaktyczną uczelni, do której został skierowany student, nie jest spełniony warunek określony w ust. 5, dziekan wyznacza przedmioty uzupełniające różnice programowe i termin ich zaliczenia. W przypadku studenta indywidualnych studiów międzyobszarowych przedmioty i termin, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustala dziekan, zasięgając opinii opiekuna, o którym mowa w §25 ust. 2. Spełnienie tych warunków powoduje zaliczenie odpowiedniego etapu studiów.

§25 ust. 7: Zasady określania równoważności przedmiotów realizowanych podczas wymiany studenckiej z innymi uczelniami ustala dziekan.

§25 ust. 8: W szczególnych przypadkach dziekan może na wniosek studenta wyrazić zgodę na częściową realizację programu studiów na innej uczelni, z którą nie zawarto umowy o wymianie studentów. Przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§8: Opiekun wymiany jest powoływany przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry.

Treść podania o studiowanie na innej uczelni należy uzgodnić z opiekunem wymiany bądź kierownikiem jednostki i złożyć je w sekretariacie jednostki.