Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich oraz dziekan wydziału macierzystego; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§8 ust. 7: Student może być przyjęty na Uniwersytet w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeśli wypełni obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni i limit przyjęć. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio (ust. 2: Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie. Ust. 3: Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej. Podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Treść i zasady zawierania umowy określa Senat.)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§ 3 ust. 1: Student może przenieść się z innej uczelni, o ile jego dotychczasowy program kształcenia jest zbliżony do programu w danej jednostce.

§ 3 ust. 2. Student może przenieść się z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów.

§ 3 ust. 3. Student ubiegający się o przeniesienie musi przejść pozytywnie wewnętrzny egzamin sprawdzający jego wiedzę i umiejętności w celu porównania z wiedzą i umiejętnościami wymaganymi od studentów danej jednostki na tym roku studiów, o przyjęcie na który się ubiega.

§ 3 ust. 4. W celu sprawdzenia wiedzy studenta ubiegającego się o przeniesienie jest powoływana komisja złożona z trzech osób, będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi danej jednostki.

§ 3 ust. 5. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności średnią ocen, sytuację losową studenta.

§ 3 ust. 6. Maksymalny limit przyjęć studentów z przeniesienia w danym roku akademickim nie może przekraczać 5% stanu studentów danego roku, na który student się przenosi. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o przyjęciu dodatkowych osób, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację losową studenta, warunki kadrowo-lokalowe jednostki.

§ 3 ust. 7. Rada Wydziału ustala warunki podejmowania przez studentów innych kierunków studiów równoległych na Wydziale oraz przyjęć w trybie przeniesienia na wniosek kierownika jednostki do 31 stycznia roku poprzedzającego rekrutację.

§ 3 ust. 8. Studentowi studiującemu na Wydziale równolegle lub w trybie przeniesienia uznaje się wszystkie oceny pozytywne uzyskane z przedmiotów uznanych za równoważne.

ILS

"Na stacjonarne studia równoległe przyjmowani są studenci w trybie rekrutacji otwartej bez limitu miejsc, pod warunkiem uzyskania zgody na kierunku macierzystym. Termin rekrutacji na studia równoległe jest taki sam jak rekrutacji otwartej".

IR

"Student może przenieść się z innej uczelni lub podjąć studia równoległe, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów ze średnią ocen nie niższą niż 4,3. Przeniesienia są możliwe na studia I stopnia. Liczba studentów podejmujących studia równoległe lub przenoszących się z innej uczelni nie może przekroczyć 5% liczby studentów danego roku".

KU

"Student może przenieść się z innej uczelni, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów ze średnią ocen co najmniej 3,5".