Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich oraz dziekan wydziału macierzystego; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§9 ust. 7: Student może być przyjęty na Uniwersytet w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeśli zaliczył pierwszy rok studiów i wypełnił obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tej uczelni. Rada wydziału określa, a Senat zatwierdza limit przyjęć i ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje dziekan. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio (ust. 2: Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie. Ust. 3: Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej. Podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Treść i zasady zawierania umowy określa Senat).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§ 3 ust. 1: Student może przenieść się z innej uczelni, o ile jego dotychczasowy program kształcenia jest zbliżony do programu w danej jednostce.

§ 3 ust. 2: Student może przenieść się z innej uczelni lub podjąć studia równoległe, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów.

§ 3 ust. 3: W uzasadnionych przypadkach Dziekan może inaczej określić warunki i tryb podjęcia studiów w trybie przeniesienia lub studiów równoległych.

§ 3 ust. 4: Zasady dotyczące podejmowania studiów równoległych oraz przeniesień z innych uczelni określane są w zasadach rekrutacji na dany rok akademicki.