Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§2 pkt 9: indywidualny tok studiów (ITS) - program kształcenia i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany we współpracy z opiekunem naukowym;

§2 pkt 10: indywidualny tryb zaliczania - zaliczanie zajęć lub przedmiotu w inny sposób lub w innych terminach niż przewidziane w sylabusach oraz w harmonogramie zajęć i sesji egzaminacyjnych;

§22 ust. 1: Dziekan w porozumieniu z opiekunem i studentem wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który studiuje według indywidualnego toku studiów i zatwierdza indywidualny program kształcenia. Indywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku.

§23: Dla studentów z niepełnosprawnością, przechodzących długotrwałą chorobę lub rekonwalescencję i w innych, uzasadnionych przypadkach dziekan, nie naruszając obowiązków wynikających z realizacji programu kształcenia, może wyznaczyć indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§5 ust. 1. Student po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS), jeżeli podejmuje studia równoległe lub wyjeżdża na stypendium naukowe (z wyjątkiem stypendium Erasmus lub MOST).

§5 ust. 2. Student, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1, może ubiegać się o ITS w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

§5 ust. 3. Opiekunem naukowym studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny jednostki prowadzącej studia posiadający co najmniej stopień doktora.

§5 ust. 4. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony do 4 tygodni od rozpoczęcia semestru. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do Szczegółowych Zasad Studiowania na WLS.

§5 ust. 5. Student wraz z opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów tak, aby student realizował program kształcenia, w którym na poszczególnych etapach studiów zachowane zostały wszystkie przedmioty związane ze specjalnością.

§5 ust. 6. Osoby pragnące kontynuować ITS na kolejnych latach studiów składają ponownie wniosek o przyznanie ITS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego w terminie do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

§2 ust. 7. Plan studiów na semestr letni student przedstawia do akceptacji opiekunowi naukowemu co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru letniego.

§2 ust. 8. Wymóg uczestnictwa w zajęciach zależy od decyzji prowadzących zajęcia.

Proszę pamiętać o tym, że do podania o ITS powinni Państwo dołączyć wypełnioną przez wszystkich prowadzących zajęcia oraz opiekuna ITS tabelkę. Procedurę wnioskowania o ITS powinni więc Państwo zacząć od rozmowy z potencjalnym opiekunem ITS oraz ze wszystkimi prowadzącymi zajęcia.

Dokumenty