Studenci, menu sekcji


Tok studiów, menu sekcji(opinia - kierownik jednostki ds. studenckich; decyzja - prodziekan ds. studenckich)

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

§2 pkt 6): indywidualny tok studiów (ITS) - program kształcenia i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany we współpracy z opiekunem naukowym;

§2 pkt 7): indywidualny tryb zaliczania - zaliczanie zajęć lub przedmiotów w inny sposób lub w innych terminach niż przewidziane w sylabusach oraz w harmonogramie zajęć i sesji egzaminacyjnych;

§20 ust. 1: Dziekan wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który studiuje według indywidualnego toku studiów i zatwierdza indywidualny program kształcenia. Indywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku. ust.

§20 a: Dla studentów niepełnosprawnych, przechodzących długotrwałą chorobę lub rekonwalescencję i w innych, uzasadnionych przypadkach dziekan, nie naruszając obowiązków wynikających z realizacji programu kształcenia, może wyznaczyć indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WLS

§2 ust. 1. Student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS), jeżeli podejmuje studia równoległe lub wyjeżdża na stypendium naukowe (z wyjątkiem stypendium Erasmus lub MOST).

§2 ust. 2. Student, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1, może ubiegać się o ITS w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie choroby uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, samotnego wychowywania dziecka, bardzo trudnej sytuacji rodzinnej.

§2 ust. 3. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny jednostki prowadzącej studia posiadający co najmniej stopień doktora.

§2 ust. 4. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS, zgodnie z wzorem w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2 ust. 5. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS.

§2 ust. 6. Student wraz z opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów tak, aby student:

  1. mógł ukończyć studia w terminie,
  2. w każdym roku studiów mógł zgromadzić co najmniej 48 pkt. ECTS.

§2 ust. 7. Osoby pragnące kontynuować ITS na kolejnych latach studiów składają ponownie wniosek o przyznanie ITS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego w terminie do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

§2 ust. 8. Plan studiów na semestr letni student przedstawia do akceptacji opiekunowi naukowemu co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru letniego.

IKSI

"Na I roku studiów 20 student, który podejmuje studia równoległe lub wyjeżdża na stypendium naukowe (z wyjątkiem stypendium Erasmus z IKSI lub MOST), może ubiegać się o ITS na podstawie oceny na dyplomie co najmniej 4,5.

Student, który nie spełnia warunków wynikających z §5 Zasad Studiowania na WLS UW lub z powyższego zapisu, może ubiegać się o ITS w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, samotnego wychowywania dziecka. Indywidualny tok studiów nie dotyczy studiów niestacjonarnych realizowanych w trybie zaocznym".

KB, KSI

"Student wraz z opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów tak, aby w poszczególnych etapach zachowane zostały wszystkie przedmioty podstawowe przewidziane dla tych etapów.

Zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach ITS student ustala z prowadzącymi poszczególne zajęcia i od ich decyzji zależy wymóg uczestnictwa w zajęciach".

KU

"Studenci realizujący semestr w trybie ITS składają egzaminy w terminie wyznaczonym dla całego roku".

Proszę pamiętać o tym, że do podania o ITS powinni Państwo dołączyć wypełnioną przez wszystkich prowadzących zajęcia oraz opiekuna ITS tabelkę. Procedurę wnioskowania o ITS powinni więc Państwo zacząć od rozmowy z potencjalnym opiekunem ITS oraz ze wszystkimi prowadzącymi zajęcia.

Dokumenty