Studenci, menu sekcji


Prawa i obowiązki Studentów na naszym Wydziale określają:

W niniejszej zakładce zawarte są wyciągi z wyżej wymienionych regulacji prawnych wraz z określeniem osób odpowiedzialnych za opiniowanie sprawy i wydawanie decyzji. Należy je czytać i analizować "od dołu", tzn. zaczynając od Załącznika do Zasad Studiowania na WLS dotyczącego Państwa jednostki. W informatorze załączniki oznaczone są skrótami nazw jednostek, tj. IKSI dla InstytutU Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, ILS dla Instytutu Lingwistyki Stosowanej, IR dla Instytutu Rusycystyki, KB dla Katedry Białorutenistyki, KSI dla Katedry Studiów Interkulturowych i KU dla Katedry Ukrainistyki.

Ważne uwagi!

  1. Wszystkie opisane w niniejszej zakładce sprawy powinni państwo załatwiać poprzez złożenie podania w sekretariacie Państwa jednostki (niezależnie od tego, do kogo są one kierowane).
  2. Wszystkie podania powinny być zgodne ze wzorami zamieszczonymi pod odpowiednimi regulacjami. Jeżeli wzoru podania nie ma - należy je sporządzić samodzielnie, dbając o estetykę i spełnienie wymogów formalnych.
  3. Przed złożeniem podania zalecamy Państwu konsultację z osobami odpowiedzialnymi w Państwa jednostce za sprawy studenckie (zobacz studenci / kontakty) - może to przyspieszyć proces załatwiania sprawy.

W zakładce Ważne dokumenty znajdą Państwo także Wydziałowy System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia - dokument określający procedury postępowania w określonych przypadkach, w tym związanych z tokiem studiów.