Nauka

W Katedrze Białorutenistyki zadania badawcze dotyczą tematyki z zakresu językoznawstwa (leksykografia, leksykologia, dialektologia, onomastyka, historia języka białoruskiego, stan współczesny języka białoruskiego oraz jego rozwój uwarunkowany czynnikami ekstralingwistycznymi), literaturoznawstwa (polsko-białoruskie związki literackie, współczesna literatura białoruska, literatura emigracyjna, historia literatury białoruskiej), folkloru, historii i kulturoznawstwa (najnowsza historia Białorusi, tradycje i nowe kierunki w rozwoju kultury Białorusi, kształtowanie się świadomości narodowej). Szczególne znaczenie dla potrzeb edukacyjnych mają prace z zakresu leksykografii i historii literatury białoruskiej. Są one podstawą do opracowywania podręczników i słowników do nauki języka białoruskiego oraz podręczników i chrestomatii do nauki historii literatury białoruskiej.

powrót do poprzedniej strony