Nauka

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzone są intensywnie badania w zakresie teorii komunikacji językowej, glottodydaktyki, translatoryki, a także kulturoznawstwa, literaturoznawstwa (historia literatury, przekład literacki, krytyka literacka). W obszarze zainteresowań pracowników znajdują się m.in. następujące subdziedziny wiedzy lingwistycznej: analiza dyskursu, analiza gatunków mowy, glottodydaktyka szczegółowa, gramatyka, gramatyka kontrastywna, językoznawstwo kognitywne, lingwistyka tekstu, leksykologia i leksykografia, neurolingwistyka, psycholingwistyka, semantyka, semiotyka, socjolingwistyka, teoria komunikacji międzykulturowej. W ostatnich latach część pracowników podjęła zagadnienia, takie jak: wartościowanie w języku, język (dyskurs) a tożsamość społeczna i kulturowa, teksty kultury globalnej, teksty multimedialne, korpusy tekstowe, tłumaczenie środowiskowe, przekład audiowizualny. Realizowane są również projekty związane z rolą nowych mediów w komunikacji, analizą dyskursu multimedialnego, semiotyki społecznej, lingwistyki krytycznej itp.

powrót do poprzedniej strony