Nauka

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej kontynuuje programy badawcze Katedry Języków Specjalistycznych oraz Katedry Teorii i Akwizycji Językowej. Instytut będzie prowadzić prace badawcze w następujących dyscyplinach naukowych: teoria języka, lingwistyka czysta, lingwistyka stosowana ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki (w tym glottodydaktyki specjalistycznej), translatoryki (w tym translacji tekstów specjalistycznych) oraz kulturologii. Badania te prowadzone będą w: Zakładzie Teorii Języków i Akwizycji Językowej, Zakładzie Lingwistyki Języków Specjalistycznych, Zakładzie Terminologii i Terminografii, Zakładzie Leksykologii i Leksykografii oraz Zakładzie Literaturoznawstwa Interkulturowego. Nadrzędnym celem Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych będą badania i rozważania dotyczące funkcji komunikacyjnych i funkcji kognitywnych języków specjalistycznych oraz badania i rozważania dotyczące tekstowej i dyskursywnej płaszczyzny reprezentacji wiedzy specjalistycznej, a tym samym tekstowej i dyskursywnej kompetencji specjalistycznej. Przedmiotem pogłębionych badań Zakładu Terminologii i Terminografii oraz zadaniem edukacyjnym jego pracowników i doktorantów są systemy terminologiczne oraz ich reprezentacja leksykograficzna. Priorytetowe zadania Zakładu to badania w zakresie terminografii komputerowej oraz lingwistyki korpusowej, jak również teorii systemów konceptualnych i "transferu" wiedzy zawodowej. Zakład Leksykologii i Leksykografii prowadził będzie działalność naukową w zakresie (i) badań leksykalnych (diachronicznych, synchronicznych i kontrastywnych), (ii) badań leksykograficznych. Z kolei Zakład Kulturologii i Literaturoznawstwa prowadzić będzie badania wielokierunkowe i interdyscyplinarne z zakresu, m.in.: dialogu kultur, dialogu literatury i kultury, komunikacji interkultowej, komparatystyki literackiej, historycznych uwarunkowań współczesnych stosunków międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej i poza nią. Obszarem zainteresowań i badań będą też historia i literatura obszarów kulturowych badanych języków, teoria literatury w świetle najnowszych badań naukowych, wieloaspektowa praca nad przekładem literackim (analiza i krytyka przekładu, teoria przekładu literackiego, rola przekładu literackiego w dialogu międzykulturowym).

powrót do poprzedniej strony