System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na WLS

Szczegóły dotyczące Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zamieszczono w pliku poniżej.

Więcej

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. Dr Olga Lesicka - przewodnicząca
 2. Dr hab. Elżbieta Gajek
 3. Dr hab. Boris Schwencke
 4. Dr hab. Paweł Szerszeń
 5. Dr Jadwiga Gracla
 6. Dr Anna Kizińska
 7. Dr Dorota Piekarska-Winkler
 8. Mgr Anna Siwirska
 9. p. Aleksandra Smoczyńska


Działania Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia w ramach funkcjonowania systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej

W ramach kompetencji określonych w Uchwale nr 109 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia" od września 2018 roku WZZJK podjął następujące działania:

 1. 1. Zaopiniował wniosek Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej dotyczący utworzenia studiów I i II stopnia na nowym kierunku Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół przekazał Wniosek do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Wydziału WLS w dniu 21 września 2018.
 2. 2. Przeprowadził konsultacje w sprawie ankiet oceny programów studiów przez studentów WLS oraz ankiet dla absolwentów, w ramach działań związanych z monitorowaniem losów absolwentów. Ocena wyników ww. ankiet została przeniesiona na koniec semestru zimowego 2018/19.
 3. 3. Zaopiniował wniosek Katedry Rusycystyki w sprawie modułu glottodydaktycznego na stacjonarnych studiach I i II stopnia, specjalność Filologia Rosyjska. Dokument otrzymał pozytywną opinię i został przekazany do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Wydziału WLS w dniu 23 października 2018r.
 4. 4. Zaopiniował zmiany w programach rozpoczętych cykli kształcenia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2018/19 ze względu na konieczność usunięcia uchybień wskazanych przez PKA w kwestii uprawnień pedagogicznych. Zmiany dotyczyły programów wszystkich specjalności na studiach I i II stopnia, co wynikało z potrzeby przeliczenia punktów ECTS, zmian nazw przedmiotów oraz wprowadzenia dodatkowych godzin praktyk. Wniosek ILS, opatrzony uwagami WZZJK, został przekazany do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Wydziału WLS w dniu 23 października 2018r.
 5. 5. Przyjrzał się listom dyżurów pracowników jednostek WLS. Celem działania była weryfikacja list dyżurów pracowników jednostek Wydziału w semestrze zimowym (oraz dalej - w semestrze letnim) ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, by każdy pracownik miał wyznaczony przynajmniej jednogodzinny dyżur co najmniej raz w tygodniu. WZZJK zalecił, by informacja o dyżurach pracowników została umieszczona w widocznym dla studenta miejscu na stronach internetowych jednostek i tablicach informacyjnych.
 6. 6. Zaopiniował wniosek Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w sprawie modułu glottodydaktycznego na stacjonarnych studiach I i II stopnia, specjalność Tłumaczenia specjalistyczne oraz Dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego. Dokument otrzymał pozytywną opinię i został przekazany do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Wydziału WLS w dniu 23 października 2018r.
 7. 7. Pracował nad Projektem (harmonogramem) działań doskonalących proces dyplomowania na WLS. W wyniku prac Zespołu powstał dokument, który pod koniec października 2018 został skierowany do Dziekana WLS a następnie go Biura Jakości Kształcenia.
 8. 8. Opiniował dwa dokumenty dotyczące Zasad dyplomowania na kierunku Lingwistyka Stosowana oraz Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Oba dokumenty powinny zostać przekazane do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Wydziału WLS w dniu 22 stycznia 2019r.
 9. 9. Od połowy stycznia 2019 roku WZZJK będzie opiniował programy kształcenia na studiach I i II stopnia na pięciu kierunkach: Lingwistyka Stosowana, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, Filologia rosyjska, Filologia białoruska z językiem angielskim, Ukrainistyka z językiem angielskim.
 10. 10. W najbliższym czasie WZZJK planuje przyjrzeć się procedurze hospitacji zajęć na WLS oraz wystąpić z wnioskiem do władz Wydziału o organizację szkoleń dla pracowników dydaktycznych, mających na celu przygotowanie ich do pracy ze studentami niepełnosprawnymi oraz wymagającymi indywidualnego podejścia.