Doktoranci, menu sekcji


Regulacje prawne, menu sekcji doktoranci

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich uczestnik studiów doktoranckich przedkłada Kierownikowi Studiów roczne sprawozdanie z postępów w zakresie swych obowiązków. Do sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego oraz ramowy program pracy na rok następny.

Dokumenty: