Badania naukowe

Prowadzone na Wydziale badania naukowe dotyczą czterech głównych dziedzin: lingwistyki czystej, lingwistyki stosowanej (glottodydaktyka, translatoryka, socjolingwistyka), literaturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. W obszarze tych dyscyplin Wydział legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym. Dotyczy to zwłaszcza teorii tekstu i dyskursu, leksykologii i leksykografii, językoznawstwa konfrontatywnego, językoznawstwa korpusowego, teorii gramatyk obcojęzycznych dla celów dydaktycznych, akwizycji językowej, glottodydaktyki, translatoryki, teorii języków specjalistycznych, terminologii i terminografii, historii literatur słowiańskich i literaturoznawstwa porównawczego, a także studiów kulturoznawczych.

Na Wydziale pracuje wielu wybitnych uczonych o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Ich publikacje cieszą się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Dotyczy to m.in. licznych monografii, słowników -frazeologicznych, terminologicznych, specjalistycznych, prac redakcyjnych, podręczników szkolnych i akademickich.

Wymiernym przykładem aktywności naukowej Instytutów i Katedr wchodzących w skład Wydziału są organizowane każdego roku międzynarodowe konferencje, w których uczestniczą uczeni zarówno z Polski, jak i z wielu różnych krajów świata, zaś plonem tych konferencji są publikowane tomy pokonferencyjne. Konferencje, a także wydawane tomy pokonferencyjne budzą uznanie i zainteresowanie w wielu ośrodkach akademickich we wschodniej i zachodniej Europie.

W niektórych dziedzinach Wydział jest unikalnym ośrodkiem badawczym na skalę międzynarodową, np. w dziedzinie języków specjalistycznych, teorii tekstu i dyskursu, teorii przekładu, teorii gramatyk obcojęzycznych dla celów dydaktycznych, językoznawstwa konfrontatywnego, glottodydaktyki.

Wydział jest także siedzibą krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszenia Germanistów Polskich i Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Aktywnie współpracuje również z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Wydział Lingwistyki Stosowanej ściśle współpracuje z uczelniami krajowymi.