Wydawnictwa

Wydział Lingwistyki Stosowanej może poszczycić się bogatą działalnością wydawniczą. Obok publikacji monograficznych, słowników, frazeologicznych, terminologicznych i specjalistycznych, słowników z dziedziny literaturoznawstwa, podręczników akademickich i szkolnych na Wydziale redagowane są także liczne wydawnictwa seryjne oraz czasopisma o dużym prestiżu nie tylko krajowym, ale też zagranicznym.

Czasopismo naukowe Lingwistyka Stosowana (pod redakcją prof. Sambora Gruczy) zaczęło ukazywać się w 2009 roku, aczkolwiek jego historia sięga o wiele wcześniejszego okresu. Jej poprzednikiem był bowiem wydawany na Wydziale Przegląd Glottodydaktyczny powołany do życia w 1978 roku z inicjatywy prof. Franciszka Gruczy. Periodyk poświęcony jest wszystkim konstytutywnym działom szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Na łamach czasopisma publikowane są rozważania i wyniki badań, m.in. z zakresu: glottodydaktyki, translatoryki (w tym też dydaktyki translacji), aplikatywnie ukierunkowanej analizy tekstu i analizy dyskursu, badań nad komunikacją zawodową, badań z zakresu socjolingwistyki, komunikacji interkulturowej, lingwistyki korpusowej i lingwistyki komputerowej. Rozważania naukowe, publikowane na łamach Lingwistyki Stosowanej, dotyczą zarówno języków ogólnych, jak i języków specjalistycznych.

Kolejną wartą wspomnienia serią wydawniczą jest seria Języki – Kultury – Teksty – Wiedza, która ma upowszechniać dokonania całego środowiska naukowego Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Prezentowane są w niej prace poświęcone zagadnieniom specjalistycznych języków i kultur, ale nie tylko zagadnieniom ich natury i struktury, lecz także ich roli w zakresie tworzenia tekstów i wyrażania wiedzy, w szczególności wiedzy specjalistycznej. Wydawcami owej serii są cenieni polscy lingwiści: prof. Franciszek Grucza oraz prof. Jerzy Lukszyn.

Od 2001 roku ukazują się regularnie kolejne tomy z serii Języki Specjalistyczne (seria pod red. prof. Jerzego Lukszyna). Tematyka czasopisma skupia się przede wszystkim wokół problemów technolingwistyki, m.in. specyfiki języków i tekstów specjalistycznych (lingwistycznej typologii tekstów specjalistycznych, uniwersaliów technolektalnych, jednostek dyskursywnych poszczególnych typów technolektów, modułów tekstowych jako formy reprezentacji odpowiedniego stylu kognitywnego, konceptualnej struktury leksykonu terminologicznego i wielu innych zagadnień), procesów tworzenia tekstów specjalistycznych, a także ich analizy z punktu widzenia translatoryki, glottodydaktyki, a także leksykografii. Ostatnie tomy poszerzyły daną tematykę również o konteksty międzykulturowe.

Kolejną serią wydawniczą, zapoczątkowaną przez Katedrę Języków Specjalistycznych, jest Komunikacja Specjalistyczna, ukazująca się od 2009 roku. Jest to czasopismo skupiające się tematycznie przede wszystkim na zagadnieniach specyfiki komunikacji zawodowej, zagadnieniach leksykograficznych i terminologicznych, problemach dydaktyki języków specjalistycznych, dydaktyki translacji tekstów specjalistycznych oraz tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Od poprzedniej wymienionej wyżej serii Katedry odróżnia się lżejszą formą, gdyż oprócz rozpraw naukowych, przedstawia krótkie artykuły (także alternatywne ujęcie tematów badawczych – dział Varia), recenzje, sylwetki naukowe, zapowiedzi zbliżających się konferencji, jak również sprawozdania już odbytych seminariów i konferencji naukowych. Publikowane są również komunikaty naukowe kół studenckich i doktoranckich oraz innych organizacji naukowych.

Na szczególną uwagę zasługuje 3-tomowa seria jubileuszowa Katedry Języków Specjalistycznych pod red. Jerzego Lukszyna. W pierwszym tomie opublikowane zostały prace studentów i doktorantów jednostki. Drugi tom podsumowuje osiągnięcia badawcze doktorów, zawiera artykuły prezentujące w skrócie materiał badawczy rozpraw doktorskich, bronionych w jednostce. Trzeci tom z kolei zawiera teksty uczonych, których twórczość ufundowała bazę teoretyczną Katedry oraz określiła charakter podejmowanych przez jej członków badań. Tematyka tomu pokrywa się z zakresem badań prowadzonych w jednostce wynikających z przyrody języków specjalistycznych jako nośników i generatorów wiedzy zawodowej.

Unikalną serią jest seria wydawana przez Koło Naukowe BAJT – zatytułowana “Debiuty Naukowe”. Jest to publikacja, w ramach której prezentowane są wyniki prac badaczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową: studentów, członków kół naukowych, doktorantów. Tematyka publikowanych prac pokrywa się z kierunkami badawczymi obranymi w Katedrze Języków Specjalistycznych, a kontynuowanymi obecnie w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej , i obejmuje zagadnienia, m.in.: technolingwistyki, terminologii, terminografii, lingwistyki korpusowej, translatoryki oraz glottodydaktyki. Na szczególną uwagę zasługują publikowane produkty terminograficzne projektów realizowanych przez Koło Naukowe BAJT. Należą do nich, m.in.: trzy słowniki terminologiczne wydane w ramach trzech pierwszych tomów “Debiutów Naukowych” (tj. “Studencki Słownik Kontekstowy”, “Studencki Słownik Terminoelementów” oraz “Studencki Słownik Kolokacji”).

Instytut Rusycystyki wydaje “Studia Rossica”. W ramach tej serii wydawniczej publikowane są nie tylko artykuły zespołów badawczych, materiały pokonferencyjne, bądź prace habilitacyjne, lecz także recenzje, nowości, informacje o krajowych lub zagranicznych ośrodkach rusycystycznych. Można znaleźć prace nie tylko rusycystów, ale i innych slawistów – polonistów, historyków Rosji, antropologów i socjologów kultury.

“Acta Albaruthenica” to czasopismo naukowe wydawane przy współudziale Katedry Białorutenistyki, od 1998 roku. Od czterech lat czasopismo ma charakter rocznika wydawanego i redagowanego w Katedrze. Redaktorami naukowymi wydania są profesorowie Mikołaj Khaustovich oraz Mikołaj Timoszuk. “Acta Albaruthenica” są periodykiem o charakterze białorutenistycznym, na łamach którego publikuje się artykuły z zakresu szeroko pojmowanego białorusoznawstwa oraz polsko-białoruskich związków kulturowych, językowych i społeczno-historycznych (w ramach podstawowych działów: język, literatura, kultura, historia) oraz recenzje najnowszych wydań dotyczących Białorusi. Wśród autorów zamieszczanych w “Acta Albaruthenica” tekstów są najwybitniejsi specjaliści nie tylko z Polski i Białorusi, lecz także z innych państw świata, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Litwa czy Słowacja. Przez lata “Acta Albaruthenica” były jedynym w Polsce czasopismem białorutenistycznym o charakterze naukowym. Dziś, obok lubelskich “Studiów Białorutenistycznych” stanowią trzon białorusoznawczej periodyki w naszym kraju.

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze wydawane są od 1989 roku, kiedy ukazał się ich pierwszy tom poświęcony tysiącleciu chrztu Rusi Kijowskiej. Rocznikiem tym zapoczątkowane zostały systematyczne studia nad literaturą, językiem, kościołem, religią, kulturą sakralną, świadomością narodową, myślą polityczną i filozoficzno-społeczną na Ukrainie, a także nad dziejami stosunków polsko-ukraińskich, rolą wybitnych postaci, zasłużonych instytucji, przełomowych wydarzeń oraz nad kulturowym pograniczem polsko-ukraińskim. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze odgrywają ważną rolę w integracji badań ukrainoznawczych w Polsce oraz są czynnikiem aktywizującym międzynarodową współpracę ukrainistów, w szczególności zaś współpracę polsko-ukraińską w tak ważnych dla obu narodów dziedzinach, jak badania naukowe nad wspólnym dziedzictwem kulturowym, naszymi historycznymi drogami i bezdrożami, dziejami konfliktów oraz problemami współczesności.