Zagraniczna podróż służbowa

Zagraniczna podróż służbowa

 1. Planując zagraniczną podróż służbową należy wypełnić:
  1. wniosek wyjazdowy w celu pobrania zaliczki pieniężnej na pokrycie kosztów podróży służbowej np. diety, hotel…
  2. podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych ,
  3. kartę zgłoszenia,
  4. zamówienie na bilety lub ,
  5. polecenie przelewu zagranicznego.
 2. Podanie o urlop składa się do Dziekanatu.
 3. Jeżeli organizator wymaga karty zgłoszenia to pracownik wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wysyła osobiście do organizatora konferencji.
 4. Jeżeli podróż służbowa związana jest z konferencją to opłatę konferencyjną można dokonać przelewem przed konferencją. Pracownik składa podanie, program konferencji lub zaproszenie podaje dane organizatora konferencji – nazwa, adres, nr rachunku bankowego, kwotę, termin do kiedy należy dokonać opłaty, tytuł który należy napisać w przelewie.
 5. Jeżeli opłatę konferencyjną należy uiścić w obcej walucie do podania dołącza wypełniony druk Przelew zagraniczny
  .
 6. Zamówienie biletu dokonuje pracownik. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej w WhyNotTravel należy wypełnić druk “Zlecenie zakupu biletu” lub “Zlecenie na zakup biletu na przelot tania linią lotniczą” i wysyła faksem do biura podróży.
 7. Dokumenty wypełnione i podpisane przez osobę wyjeżdżającą oraz bezpośredniego przełożonego pracownika należy złożyć w Sekcji Finansowej WLS na trzy tygodnie przed wyjazdem. Następnie przekazywane są do Kwestury, gdzie najwcześniej 7 dni przed planowanym wyjazdem osoba wyjeżdżająca może odebrać zaliczkę na wyjazd (Sekcja Zagraniczna – Kwestura, ul. Karowa 20, pok. 406 – IV piętro) w kasie lub na konto.
Każda z delegowanych osób osobiście wypełnia:
 • rachunek zagranicznej podróży służbowej oraz oświadczenie do celów rozliczenia podróży służbowej
 • składa swój podpis;
 • polecenie wyjazdu składa się do sekcji finansowej WLS celem naliczenia kosztów podróży;
 • załącza inne dokumenty świadczące o okolicznościach mających wpływ na wysokość zwrotu kosztów odbytej podróży służbowej,
 • rozliczenie przedpłaty opłaty konferencyjnej dokonuje się na podstawie opisanej Faktury VAT,
 • podaje numer rachunku bankowego, na które zostaną zwrócone koszty wyjazdu.
 • Rozliczenie wyjazdów zagranicznych jest dokonywane w Sekcji Finansowej WLS lub w Kwesturze (Sekcja Obrotu Zagranicznego).
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie kosztów podróży powinno zostać dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
 • Na pokrycie niezbędnych kosztów planowanej podróży służbowej można na wniosek pracownika, udzielić zaliczki, którą należy się rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.
 • Za terminowe rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego oraz pobranej zaliczki odpowiedzialny jest delegowany pracownik.

OPRACOWANIE FAKTURY VAT:

FAKTURA VAT musi być wystawiona na:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 3. 00-927 Warszawa
 4. NIP: 525-001-12-66

Na odwrocie dokumentu powinien znajdować się merytoryczny opis uzasadniający celowość dokonania zakupu lub wykonania usługi:

 • Zakupu dokonano na potrzeby WLS …… (nazwa jednostki) /na potrzeby projektu …. (Numer i data zawarcia umowy, nazwa projektu.)
 • Wydatek finansowany ze środków: …… (podać źródło finansowania, w przypadku dotacji na badawczą działalność statutową BST- należy podać rok, GR-(numer) itd.).
 • Wydatek poniesiono zgodnie z umową: numer, data umowy z dostawcą – jeżeli jednostka ma podpisaną umowę lub inną podstawę dokonanego zakupu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 • Potwierdzam dokonanie zakupu materiałów/ wykonanie usługi ujętych w dokumencie. W przypadku konferencji, szkolenia należy dołączyć zgodę kierownika jednostki na finansowanie/ udział, podpisane zlecenie na dokonanie zakupu materiałów.
 • W przypadku gdy nazwa usługi bądź towaru wpisana na fakturze nie jest precyzyjna, należy opisać rodzaj zakupionej usługi/towaru w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
 • Jeżeli Faktura VAT została opłacona ze środków pracownika, należy dołączyć potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty, potwierdzenie z terminala oraz wskazać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki finansowe.
 • Data i podpis merytorycznego pracownika dokonującego opis dokumentu, Kierownika tematu lub Dyrektora Instytutu.
 • Opisana Faktura VAT składana jest w sekcji finansowej Wydział.
Załączniki: