Otwieranie przewodu

Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego:

 • Wniosek do Rady Wydziału o otwarcie przewodu doktorskiego, podpisany przez Kierownika Studium Doktoranckiego z adnotacją “popieram”.
  We wniosku należy określić:

  1. tytuł pracy w języku:
   1. polskim,
   2. angielskim,
   3. w języku oryginału,
  2. tytuł naukowy, imię, nazwisko opiekuna naukowego.
  3. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie
 • Koncepcja pracy doktorskiej, zaakceptowana przez opiekuna naukowego, ze wskazaniem:
  1. obszaru wiedzy (nauki humanistyczne),
  2. dziedziny (nauki humanistyczne),
  3. dyscypliny naukowej (językoznawstwo/literaturoznawstwo), w zakresie której może być otwarty przewód doktorski
  4. dyscypliny dodatkowej.
 • Opinia opiekuna naukowego o postępach w pracy naukowej.
 • Podanie do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na objęcie funkcji promotora, podpisane przez przyszłego promotora
 • Życiorys
 • Spis publikacji, udział w konferencjach sympozjach, stypendia zagraniczne
 • Informację o uzyskaniu (np.”Diamentowego Grantu”); wraz z dokumentami potwierdzającymi jego uzyskanie
 • Dyplom magisterski (odpis lub kserokopia poświadczona w sekretariacie Studiów Doktoranckich WLS UW)
 • Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić:
  1. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
  2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski
 • Kwestionariusz osobowy

Zasady dotyczące otwarcia przewodów doktorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 1. Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  • Przewód doktorski zostaje wszczęty na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia – wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, adresowany do Dziekana WLS UW, powinien zawierać temat pracy, wskazywać osobę promotora, obszar wiedzy, dziedzinę i dyscyplinę, w której ma być przeprowadzony przewód oraz dyscyplinę dodatkową, z której ma być przeprowadzony egzamin.
  • Warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym, wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (linki:https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-nieprzeprowadzenia-oceny-czasopism-naukowych-w-2017.html,
   https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html,
   http://bob.uw.edu.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016/),
   lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
  • Egzaminy są przeprowadzane w zakresie dyscypliny podstawowej (odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej), dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego. W tym ostatnim przypadku doktorant może przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość języka (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra), zwalniający go z egzaminu.
  • Promotor może wskazać Radzie Wydziału osobę promotora pomocniczego – doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, który spełnia funkcję pomocniczą w przewodzie – w procesie planowania badań, ich realizacji, analizy wyników (funkcja promotora pomocniczego jest brana pod uwagę przy ew. habilitacji osoby sprawującej tę funkcję).
  • Recenzentami pracy (powinno ich być co najmniej dwóch) mogą być jedynie profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani spoza jednostki (i nie będący członkami) RW danej jednostki, w tym także z zagranicznych szkół wyższych.
  • Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach punktowanych, ew. samodzielnej, wyodrębnionej części pracy zbiorowej.
  • Rozprawa powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a pisana w języku obcym – także streszczeniem w języku polskim.
  • Streszczenie (a) pracy oraz recenzje są umieszczane na stronie internetowej UW (Repozytorium).