Samorządy studentów
Wydział
Nauka

Na Wydziale działają również samorządy studenckie poszczególnych jednostek, które z powodzeniem realizują swoje statutowe zadania i reprezentują społeczność studencką w ciałach kolegialnych Instytutów, Katedr i Wydziału.

Przedstawiciele samorządów studenckich biorą udział w komisjach pomocy socjalnej (stypendia socjalne i naukowe, dofinansowanie miejsc w domach studenckich). Członkowie samorządów współpracują z opiekunami lat, kierownikami jednostek, Prodziekanem ds. Studenckich. Zgodnie z przynależnymi uprawnieniami samorządy działają również jako struktura opiniodawcza w życiu akademickim Wydziału. Wybrani członkowie biorą udział w posiedzeniach Rad Naukowych jednostek, Rady Wydziału. Samorządy studenckie zajmują się organizacją imprez popularno-naukowych, kulturalnych i integracyjnych.

Samorząd Studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
http://www.kjs.uw.edu.pl/studia/samorzad.htm

Samorząd Studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej
http://www.lingwiscinabrowarnej.blogspot.com/

Samorząd Studentów Instytutu Rusycystyki
http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/samorz.html

Samorząd Studentów Katedry Białorutenistyki
http://www.kb.uw.edu.pl/samorzad.htm

Samorząd Studentów Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Samorząd Studentów Katedry Ukrainistyki
http://www.ukraina.uw.edu.pl/zarzad_samorzadu_studentow.html