Professorships, Doctorates, Doctorates Habilitatus
Faculty
Studies

Professors:

Obtaining the academic title of a professor:

1. By University of Warsaw’s employees:
Professor Stanisław Szadyko PhD (26.02.2010)
Professor Aleksander Wirpsza PhD (26.02.2010)
Professor Mikalaj Khaustovich PhD (25.09.2009)
Professor Anna Kukułka-Wojtasik PhD (25.09.2009)
Professor Sambor Grucza PhD (23.04.2009)

2. By employees of other academic units:
Professor Wanda Supa PhD
Professor Zofia Czapiga PhD

Doctor Habilitatus degrees awarded at the Faculty:

SILVIA BONACCHI
Title of dissertation: Höflichkeitsausdrücke und die anthropozentrische Linguistik.
Date of habilitation colloquium: 6 grudnia 2011 r.

MONIKA ZIELIŃSKA
Title of dissertation: Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku.
Date of habilitation colloquium: 4 października 2011 r.

ARTUR BRACKI
Title of dissertation: Surżyk – historia i teraźniejszość.
Date of habilitation colloquium: 14 czerwca 2011 r.

IRENA MYTNIK
Title of dissertation: Antroponimia Wołynia w XVI – XVIII wieku
Date of habilitation colloquium: 25 stycznia 2011 r.

MAGDALENA DĄBROWSKA
Doctor Habilitatus in Humanities in the field of literary studies – history of literature, literary trends, history of literary genres
Title of dissertation: Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. (For Benefit and Pleasure. Russian Sentimental Journey at the Turn of the XVIII century)
Date of habilitation colloquium: 11th of May 2010.

BAZYLI NAZARUK
Doctor Habilitatus in Humanities in the field of literary studies – writer’s monographs
Title of dissertation: Twórczość poetycka Bohdana Ihora Antonycza (The Poetic Works of Bohdan Igor Antonich).
Date of habilitation colloquium: 30th of June 2009.

MAGDALENA OLPIŃSKA-SZKIEŁKO
Doctor Habilitatus in Humanities in the field of linguistics – glottodidactics, theory of translation, translatorics
Title of dissertation: Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych(Bilingual Instruction in View of Glottodidactic Research and Concepts).
Date of habilitation colloquium: 23rd of June 2009.

HANS - JÖRG SCHWENK
Doctor Habilitatus in Humanities in the field of linguistics – applied linguistics, morphology, and lexicology.
Title of dissertation: Präfigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen: Zu Theorie von und lexikographischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart
Date of habilitation colloquium: 8th of July 2008.

Doctorate degrees awarded at the Faculty:

JUSTYNA ZAJĄC
Title of dissertation: Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych.
Thesis advisor: prof. dr hab. Sambor Grucza
Date of the public presentation of the dissertation: 12.06.2012 r.

EWA ŁEPKOWSKA
Title of dissertation: Życie i myśl Dietricha Bonhoeffera w dyskursie opozycjonistów PRL.
Thesis advisor: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
Date of the public presentation of the dissertation: 12.06.2012 r.

ANNA DEMIANIUK
Title of dissertation: Temat ojczyzny w białoruskim piśmiennictwie emigracyjnym po 1945 roku.
Thesis advisor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski
Date of the public presentation of the dissertation: 8.05.2012 r.

ORHAN WASILEWSKI
Title of dissertation: Tezaurus terminów kulturologicznych w ujęciu holistycznym.
Thesis advisor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
Date of the public presentation of the dissertation: 8.05.2012 r.

SIARHEI  PADSASONNY
Title of dissertation: Motyw grzechu w powieściach F. M. Dostojewskiego.
Thesis advisor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
Date of the public presentation of the dissertation: 2.03.2012 r.

ANNA GŁOGOWSKA
Title of dissertation: Narracja skazowa w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś” i w jej przekładzie polskim Jerzego Czecha.
Thesis advisor: prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych
Date of the public presentation of the dissertation: 21.02.2012 r.

RADOSŁAW KALETA
Title of dissertation: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa.
Thesis advisor: prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
Date of the public presentation of the dissertation: 24.01.2012 r.

MARTA ZAMBRZYCKA
Title of dissertation: Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka.
Thesis advisor: prof. dr hab. Walentyna Sobol
Date of the public presentation of the dissertation: 10.01.2012 r.

ARKADIUSZ WITECKI
Title of dissertation: Recepcja w Polsce najnowszej rosyjskiej literatury science fiction i fantasy (na przykładzie twórczości Siergieja Łukianienki i Kiryła Jeskowa).
Thesis advisor: prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska
Date of the public presentation of the dissertation: 29.11.2011 r.

PIOTR NAGÓRKA
Title of dissertation: Tezaurus terminologii branżowej jako tekst edukacyjny.
Thesis advisor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
Date of the public presentation of the dissertation: 25.10.2011 r.

ELŻBIETA JENDRYCH
Title of dissertation: Minimum terminologiczne dla potrzeb glottodydaktyki języków specjalistycznych (na materiale angielskich tekstów biznesowych) (The Terminological Minimum for the Glottodidactics of Specialist Languages, on the basis of English Business Texts).
Thesis advisor: Professor Stanisław Szadyko, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 16.03.2010.

HALINA WIŚNIEWSKA
Title of dissertation: Repetytorium terminologiczne jako narzędzie organizacji procesu glottodydaktycznego w nauczaniu języków specjalistycznych (A Terminological Compendium as a Tool for Organizing the Glottodidactic Process in Teaching Languages for Specific Purposes)
Thesis advisor: Professor Stanisław Szadyko, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 16.03.2010.

OLGA MASTELA
Title of dissertation: "Zimowa Opowieść" Wiliama Shakespear'a w polskich interpretacjach: studia krytycznoliterackie, przekłady oraz wystawienia teatralne (Polish Interpretations of Wiliam Shakespear’s A Winter’s Tale: literary criticism, translations and
Thesis advisor: University of Łódź Professor Krystyna Kujawińska-Courtney, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 15.12.2009.

MARTA ŁUKASZEWICZ
Title of dissertation: Postać kapłana parafialnego w rosyjskiej beletrystyce lat 60 i 70 XIX wieku (dissertation written in Russian) (The Figure of a Parish Priest in Russian Fiction from the 60s and 70s of the 19th Century)
Thesis advisor: University of Warsaw Professor Ludmiła Łucewicz, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 17.11.2009 r.

ANNA FORNALCZYK
Title of dissertation: Translating anthroponyms as exemplified by selected works of English children's literature in their Polish versions
Thesis advisor: Professor Tomasz Krzeszowski, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 13.10.2009.

SYLWIA BINDAS-PIOTRKOWICZ
Title of dissertation: Poetyka rosyjskojęzycznej prozy Vladimira Nabokowa (1922-1940) (The Poetics of Vladimir Nabokov’s (1922-1940) Russian Language Prose)
Thesis advisor: Professor Antoni Semczuk, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 23.06.2009.

JOANNA WASILUK
Title of dissertation: Homonimia i polisemia - w poszukiwaniu granicy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) (Homonymy and Polysemy – in Search of a Border (on the Basis of Polish and Russian materials)
Thesis advisor: Professor Wanda Zmarzer, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 19.05.2009.

TOMASZ BORKOWSKI
Title of dissertation: Polsko-angielski tezaurus terminologii prawnej a harmonizacja prawa. Zasady konstruowania (A Polish-English Thesaurus of Legal Terminology vs. the Harmonization of Law. Rules of Construction)
Thesis advisor: Professor Jurij Lukszyn, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 21.04.2009.

MONIKA PLUŻYCZKA
Title of dissertation: Psycholingwistyczne aspekty dydaktyki translacji tekstów specjalistycznych na materiale rosyjskich tekstów prawnych (The Psycholinguistic Aspects of Didactics of Specialist Texts Translation on the Basis of Russian Texts of Law)
Thesis advisor: Professor Stanisław Szadyko, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 17.02.2009.

ALEKSANDRA WOŹNICKA
Title of dissertation: Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku terminologicznym (na materiale terminologii medycznej w języku polskim i rosyjskim) (Ways of Representing Specialist Knowledge in a Terminological Dictionary (on the Basis of Polish and English Medical Terminology)
Thesis advisor: Professor Jurij Lukszyn, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 16.12.2008.

KATARZYNA BORTNOWSKA
Title of dissertation: Twórczość poetycka współczesnych modernistów białoruskich (The Poetic Work of Contemporary Belarusian Modernists)
Thesis advisor: Professor Aleksander Barszczewski, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 18.11.2008.

NATALIA KRENSKA
Title of dissertation: Aspekty glottodydaktyczne rosyjskiego języka biznesu w Polsce (Glottodidactic Aspects of the Russian Business Language in Poland)
Thesis advisor: Professor Władysław Figarski, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 18.11.2008.

ANNA KOWALCZYK-BOROWSKA
Title of dissertation: Zasady analizy konfrontatywnej tekstów specjalistycznych (na materiale angielskiego i polskiego języka informatyki) (Rules of Confrontative Analisis of Specialist Texts (on the Basis of English and Polich IT language)
Thesis advisor: Professor Jurij Lukszyn, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 21.10.2008.

MARTA MALACHOWICZ
Title of dissertation: Transfer wiedzy specjalistycznej w układzie interlingwalnej komunikacji zawodowej (The Transfer of Specialist Knowledge in the System of Interlingual Professional Communication)
Thesis advisor: Professor Jurij Lukszyn, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 8.07.2008.

AGNIESZKA ANDRYCHOWICZ
Title of dissertation: Parametryczna analiza tekstu specjalistycznego jako nośnika wiedzy (na materiale terminologii giełdowej) (Parametric Analysis of a Specialist Text as the Carrier of Professional Knowledge (on the Basis of Stock market Terminology)
Thesis advisor: Professor Stanisław Szadyko, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 20.05.2008.

PAWEŁ SZERSZEŃ
Title of dissertation: Glottodydaktyczne adaptacje niemieckojęzycznych tekstów internetowych (Glottodidactic Adaptations of German Internet Texts)
Thesis advisor: Professor Sambor Grucza, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 15.04.2008.

KAROLINA STEFANIAK
Title of dissertation: Asymetria językowa i społeczna na przykładzie interakcji lekarz-pacjent (Linguistic and Social Asymmetry Based on the Example of Doctor-Patient Interaction)
Thesis advisor: Professor Anna Duszak, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 11.03.2008.

JOANNA GETKA
Title of dissertation: Charakterystyka języka Nauk parafialnych ("Nauki parochialnyja") - zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w. (A Characteristics of the Language of Nauki parochialnyja, a Relict of Russian writing from the End of the XVIII century)
Thesis advisor: University of Warsaw Professor Mikołaj Timoszuk, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 19.02.2008.

MAGDALENA LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA
Title of dissertation: A Glottodidactic Evaluation of the Callan Method, an Alternative Method of Teaching English as a Foreign Language
Thesis advisor: Professor Maria Dakowska, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 22.01.2008.

ELŻBIETA BANASIUK
Title of dissertation: Koleje losu Niny Berberowej a jej autobiografia "podkreślenia moje" (The Life of Nina Berberova vs. her Biography ‘The Italics are Mine’)
Thesis advisor: Professor Alicja Wołodźko-Butkiewicz, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 18.12.2007.

KATARZYNA HRYNIUK
Title of dissertation: Vocabulary Acquisition from Professional Discourse - The Case of Business Texts
Thesis advisor: Professor Maria Dakowska, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 20.11.2007.

MARIUSZ GÓRNICZ
Title of dissertation: Elementy anglojęzyczne w polskich i rosyjskich tekstach medycznych. (English Elements in Polish and Russian Medical Texts)
Thesis advisor: Professor Jurij Lukszyn, PhD
Date of the public presentation of the dissertation: 23.10.2007.