Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Katedra Białorutenistyki jest jedną z dwóch samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce kształcących filologów białoruskich. Studia w Katedrze obejmują trzy bloki specjalizacyjne: językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Zainteresowani studenci mają także możliwość realizacji dodatkowej specjalności nauczycielskiej. Prócz języka białoruskiego studenci filologii białoruskiej uczą się także języka rosyjskiego (w ramach obowiązkowego lektoratu) oraz innego języka – wybranego spośród oferty Szkoły Języków Obcych UW.
Podczas studiów stacjonarnych studenci zapoznają się zarówno z historią Białorusi, jej kultury i języka, jak i z najnowszymi zjawiskami społecznymi, politycznymi i kulturowymi. Katedra organizuje także spotkania z najważniejszymi przedstawicielami współczesnego życia społeczno-kulturalnego na Białorusi, dzięki czemu studenci mogą w większym stopniu zrozumieć istotę przemian odbywających się w tym kraju. Zainteresowani słuchacze mają ponadto możliwość wyjechania na jeden semestr na studia do Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku – czołowej uczelni naszych sąsiadów.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, filologia białoruska

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, filologia białoruska