Studenckie koła naukowe
Wydział
Nauka

Na Wydziale Lingwistyki Stosowanej bardzo aktywnie działa studencki ruch naukowy, który przybrał formę licznych kół naukowych zgrupowanych w każdej z jednostek.

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej działają trzy koła naukowe: Koło Socjolingwistyczne o zainteresowaniach dyskursywno-socjolingwistycznych, Koło Juryslingwistyki zajmujące się badaniem języka prawa oraz Koło Pisarskie „Piórowładni”.

Członkowie Koła Socjolingwistycznego rozwijają swoje lingwistyczne zainteresowania, szczególnie koncentrując się na badaniu języka w kontekście jego użycia społecznego. W związku z tym, młodzi socjolingwiści wykorzystują wiedzę teoretyczną z zakresu socjolingwistyki w praktyce i zajmują się przede wszystkim tzw. field study, a przy swoich badaniach wykorzystują dyktafony, kamery, przygotowują ankiety. Zebrane materiały omawiane są na regularnych spotkaniach Koła, co uzupełniane jest ciekawymi referatami opartymi na artykułach z międzynarodowych periodyków lingwistycznych.
Koło Socjolingwistów organizuje też co roku cieszącą się dużym zainteresowaniem ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Quo vadis lingua?”, która podsumowuje osiągnięcia naukowe studentów w zakresie socjolingwistyki, pragmatyki, językoznawstwa korpusowego, analizy dyskursu, lingwistyki tekstu, translatoryki i literatury i pozwala na zaprezentowanie działalności Koła i projektów badawczych szerszemu gronu. Sesja cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród studentów, którzy nie są członkami Koła, ale studiują np. polonistykę czy anglistykę. Zgłaszają oni swoje prezentacje z zakresu socjolingwistyki, pragmatyki, komunikacji międzykulturowej, analizy dyskursu itp.

Celem drugiego działającego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Koła Juryslingwistyki jest umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat: języka prawnego, prawniczego i ekonomicznego; systemów prawnych; zagadnień translatorycznych. Koło realizuje swoje cele poprzez udział w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie; organizowanie seminariów, konferencji i odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Koło Pisarskie Piórowładni ma z kolei na celu stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska twórczego dla pisarzy Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Ma też za zadanie promowanie twórczego pisania w języku ojczystym oraz obcych wśród przyszłych tłumaczy literackich oraz stworzenie platformy wymiany poglądów na temat własnej twórczości oraz publikacji z dziedziny beletrystyki. Działania koła skupiają się wokół ćwiczenia w formie wprawek pisarskich w trakcie spotkań, które odbywają się dwa razy w miesiącu; konstruktywnej krytyki przedstawianej na spotkaniach twórczości członków Organizacji. Koło Pisarskie Piórowładnych organizuje też konkursy literackie oraz akcje społeczne związane z promowaniem czytelnictwa i pisarstwa.

W Instytucie Rusycystyki działa obecnie koło naukowe Warsztat Literaturoznawczy. Celem jego działalności jest popularyzacja literatury pięknej, przede wszystkim, rosyjskiej. Oprócz działalności naukowej, program Koła obejmuje również spotkania ze znanymi osobistościami – pracownikami naukowymi oraz literatami. Dodatkowo, plan zakłada organizowanie "wieczorów literackich", na których studenci będą mogli przedstawić własne wiersze czy opowiadania i podzielić się uwagami, dotyczącymi twórczości kolegów. Warsztat Literaturoznawczy wraz z Instytutem Rusycystyki współorganizuje również konferencje naukowe młodych filologów. 

W Instytucie przez wiele lat działało bardzo aktywnie Rosjoznawcze Koło Naukowe skupiające studentów szczególnie zainteresowanych kulturą, językiem i literaturą rosyjską, a także Dyskusyjny Klub Filmowy. Wśród podstawowych kierunków działalności Koła Rosjoznawczego można wymienić: organizowanie spotkań tematycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom kultury, języka, literatury, polityki; organizowanie konferencji naukowych połączonych z wykładami zaproszonych gości – specjalistów z rozmaitych dziedzin tematycznie związanych z Rosją; uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie; wydawanie Gazety Szturmowej i in.

Początki BAJT-u, Studenckiego Koła Naukowego założonego jeszcze w Katedrze Języków Specjalistycznych, sięgają 2003 roku. Wtedy to grupa studentów pierwszego roku KJS, skupiona wokół prof. Jerzego Lukszyna, postanowiła podjąć działalność badawczą w ramach koła naukowego. Koło zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie języków specjalistycznych oraz sporządzaniem terminologicznej bazy danych. Koło może poszczycić się wieloma osiągnięciami, do których należą, m.in.: udział w wymianie studenckiej zrealizowanej we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu (2004, 2006, 2010), zorganizowanie warsztatów z lingwistyki korpusowej, których gościem był dr Marek Łaziński (2006) oraz uczestnictwo w odbywającej się w Rydze 2. Międzynarodowej Konferencji  Młodych Badaczy „Languages and Cultures of the Baltic Region” (2007). Obecnie prace Koła skupiają się na projekcie Eksperymentalnej Bazy Danych Terminograficznych opierającej się na wielojęzycznym i wielobranżowym korpusie tekstów specjalistycznych.

W Katedrze Języków Specjalistycznych istniało też przez kilka lat  Studenckie Koło Tłumaczeń Literackich „Naukowo-Artystyczne Rozterki Literackie”. Skupia studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, zainteresowanych tłumaczeniem prozy i poezji, a także prezentowaniem własnej twórczości. Spotkania Koła miały charakter warsztatów, prowadzonych zarówno przez wykładowców, jak i przez samych studentów. 

Na Wydziale aktywnie pracuje również Międzywydziałowe Koło Naukowe "Albaruthenica" działające przy filologii białoruskiej i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi ono i popularyzuje wiadomości o szeroko rozumianej kulturze, a także społeczeństwie Białorusi w środowisku polskim (literaturze, historii, etnografii i archeologii). Prowadzi też współpracę w zakresie wspólnych projektów i wymiany informacji z organizacjami o profilu białoruskim działającymi zarówno na terenie Polski, jak i Republiki Białoruś. Koło organizuje również wyjazdy terenowe na Białoruś, dające możliwość bezpośredniego pozyskania materiałów do prezentacji oraz organizuje spotkania dyskusyjne, sesje naukowe oraz wystawy.

Koło Naukowe działa również na Katedrze Ukrainistyki. Priorytetem Naukowego Koła Ukrainoznawczego jest popularyzacja problematyki i wiedzy związanej z literaturą, językiem i kulturą Ukrainy. Koło organizuje dla swoich członków regularne spotkania. Połączone są one zwykle z wykładami przeprowadzanymi przez pracowników Katedry. Dotyczą one zarówno literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, jak też historii, politologii i szeroko pojętych współczesnych zagadnień związanych z tematyką ukraińską. Koło rokrocznie organizuje wewnętrzną konferencję naukową, w której udział biorą członkowie Koła, a także wszyscy chętni do zaprezentowania swoich badań i przemyśleń.

Studenci mają też własny Samorząd, który z powodzeniem realizuje swoje statutowe zadania i reprezentuje społeczność studencką w ciałach kolegialnych Instytutów, Katedr i Wydziału.

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego biorą udział w komisjach pomocy socjalnej (stypendia socjalne i naukowe, dofinansowanie miejsc w domach studenckich). Członkowie Samorządu współpracują z opiekunami lat, kierownikami jednostek, Prodziekanem ds. Studenckich. Zgodnie z przynależnymi uprawnieniami Samorząd działa również jako struktura opiniodawcza w życiu akademickim Wydziału. Wybrani członkowie biorą udział w posiedzeniach Rad Naukowych jednostek, Rady Wydziału. Samorząd studencki zajmuje się organizacją imprez popularno-naukowych, kulturalnych i integracyjnych.