Badania naukowe
Wydział
Nauka

Prowadzone na Wydziale badania naukowe dotyczą czterech głównych dziedzin: lingwistyki czystej, lingwistyki stosowanej (glottodydaktyka, translatoryka, socjolingwistyka), literaturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. W obszarze tych dyscyplin Wydział legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym. Dotyczy to zwłaszcza teorii tekstu i dyskursu, leksykologii i leksykografii, językoznawstwa konfrontatywnego, językoznawstwa korpusowego, teorii gramatyk obcojęzycznych dla celów dydaktycznych, akwizycji językowej, glottodydaktyki, translatoryki, teorii języków specjalistycznych, terminologii i terminografii, historii literatur słowiańskich i literaturoznawstwa porównawczego, a także studiów kulturoznawczych.
Realizowanych jest kilkadziesiąt tematów badawczych w ramach badań własnych i badań statutowych.

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Instytut Rusycystyki
Katedra Białorutenistyki
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Katedra Ukrainistyki

Na Wydziale pracuje wielu wybitnych uczonych o ugruntowanej pozycji międzynarodowej – anglistów, germanistów, rusycystów, ukrainistów i białorutenistów. Ich publikacje cieszą się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Dotyczy to m.in. licznych monografii, słowników -frazeologicznych, terminologicznych, specjalistycznych, prac redakcyjnych, podręczników szkolnych i akademickich.

Na Wydziale ukazują się wydawnictwa seryjne, zeszyty naukowe, a także specjalistyczne czasopisma, m.in.: Lingwistyka Stosowana (która niejako zastąpiła i poszerzyła tematykę wydawanego do roku 2009 Przeglądu Glottodydaktycznego), Języki Specjalistyczne, Studia Rossica, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, Acta Albaruthenica, Kwartalnik Neofilologiczny, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, Komunikacja Specjalistyczna. Niektórzy pracownicy naukowi są członkami kolegiów redakcyjnych czasopism zagranicznych i cieszą się zasłużonym autorytetem na arenie międzynarodowej.

Wymiernym przykładem aktywności naukowej Instytutów i Katedr wchodzących w skład Wydziału są organizowane każdego roku międzynarodowe konferencje (np. coroczne konferencje naukowe Katedry Języków Specjalistycznych, których tematem są zagadnienia dotyczące, m.in.: teorii języków specjalistycznych, badań terminologicznych i terminograficznych, badań z zakresu translatoryki i dydaktyki translacji;  konferencje Instytutu Lingwistyki Stosowanej „GlobE” o charakterze językoznawczym i „Imago Mundi” o charakterze translatorycznym; konferencje w Instytucie Rusycystyki – literaturoznawcze i językoznawczo-metodyczne), w których uczestniczą uczeni zarówno z Polski, jak i z wielu różnych krajów świata, zaś plonem tych konferencji są publikowane tomy pokonferencyjne. Konferencje, a także wydawane tomy pokonferencyjne budzą uznanie i zainteresowanie w wielu ośrodkach akademickich we wschodniej i zachodniej Europie.

Na Wydziale prowadzone są studia doktoranckie, zapewniające stały dopływ młodej i dobrze wykształconej kadry naukowej.
Wydział Lingwistyki Stosowanej posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.
W niektórych dziedzinach Wydział jest unikalnym ośrodkiem badawczym na skalę międzynarodową, np. w dziedzinie języków specjalistycznych, teorii tekstu i dyskursu, teorii przekładu, teorii gramatyk obcojęzycznych dla celów dydaktycznych, językoznawstwa konfrontatywnego, glottodydaktyki.
Wydział jest także siedzibą krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (PTLS, www.ptls.uw.edu.pl), Stowarzyszenia Germanistów Polskich – SGP, www.sgp.uw.edu.pl  i Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów – IVG, www.ivg.uw.edu.pl). Aktywnie współpracuje również z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (http://www.tepis.org.pl/).

Wydział Lingwistyki Stosowanej ściśle współpracuje z uczelniami krajowymi: w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, Wrocławiu, Olsztynie, Opolu, Zielonej Górze, Białymstoku i Lublinie. W obszarze współpracy z zagranicą każda z jednostek organizacyjnych Wydziału od lat prowadzi rozległą działalność naukową.